Analoogselt tuleb toimida igas olukorras, mis raskendab laenumakse tasumist

Alternatiivina eelmisele lahendusele, mil te ise kõrvaldate puuduse, on teil õigus kasutada ka lepingust taganemise õigust. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, saad sisestada ainult ühe maksetähtaja. Selleks, et eelnevad majandustulemused kajastuksid järjepidevalt ka SmartAccounts’is raamatupidamist jätkates, on vaja sisestada pearaamatu kontode algsaldod. Peab ka arvestama sellega, et kas ostja pidi ühest või teisest puudusest juba lepingu sõlmimisel teadlik olema või mitte. Esmajoones tuleb tuvastada, millistes kinnisasja omadustes olete kokku leppinud. Luua puuduvad kontod ja viia SmartAccounts’i kontoplaan vastavusse eelnevas tarkvaras kasutusel olnud kontoplaaniga. Lisa uus müügiarve “Ost/Müük > Müügiarved > Lisa uus”. Lepinguga tutvumata on raske seda öelda. Tüüpilised vead või varjatud puudused kinnisvaratehingu juures on enamasti elektri- ja küttesüsteemiga seonduvad, aga ka ebapiisav seinade soojustus, kahjustatud kandekonstruktsioonid, mittetoimiv ühistu või selle võlad, muinsuskaitselised piirangud jne. Jooksva perioodi kasumi kontole süsteem kannet sisestada ei luba, kuna SmartAccounts eristab eelmiste perioodide ja jooksva perioodi kasumit automaatselt. Kui te nõuate müüjalt puuduse likvideerimist ja müüja seda mõistliku aja jooksul ei tee, võite puuduse ise parandada või tellida paranduse spetsialistilt ning pärast kulutuste katmist nõuda müüjalt tehtud kulutuste hüvitamist. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, vaid saate sisestada ainult ühe maksetähtaja. Kontode lõppsaldod on eelnevalt kasutusel olnud tarkvarast kõige lihtsam leida pearaamatu või käibeandmiku vahendusel. Nii on võimalik sama artiklit kasutada hankijate ja klientide lõikes võlgnevuste sisestamiseks. Analoogselt tuleb toimida igas olukorras, mis raskendab laenumakse tasumist. Selleks, et laoliikumine ei tekitaks topeltsaldosid, muutke algsaldode sisestamisel artiklikonto käsitsi kontoks “Ladu”. Samuti tuleb vaadata ka lepingu sisu, sest müüja võib olla oma vastutuse varjatud puuduste eest välistanud. Uue artikli saate lisada, valides menüüst “Ost/Müük > Artiklid > Lisa uus”. Müügiarvete algsaldode sisestamisel tuleb toimida analoogselt ostuarvete algsaldode sisestamisele. Seetõttu tuleb algsaldosid sisestades jooksva perioodi kasum või kahjum kanda vabalt valitud tulu- või kulukontole. Klientide ja hankijate algsaldod Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud kontode koondsummasid hankijate lõikes eristada, tuleks vastavatele hankijate võlasaldod sisestada ostuarvetena. Vali laoartiklid, mille soovid lattu sisse võtta, märgi kogus, hind ning summa. Riigikohtu hinnangul varjatud puuduseks võib pidada seda, mis keskmisele kvaliteedile ei vasta. Lisa uus ostuarve “Ost/Müük > Ostuarved > Lisa uus”. Algsaldode sisestamiseks valige menüüst “Pearaamat > Pearaamatu kanded > Lisa uus”. Uuele hoonele aga kehtib kaheaastane garantii ja puuduse likvideerimise eest vastutab asja müünud ettevõtja. Seaduses ei ole üheselt sätestatud, mis on varjatud vead ning milliste varjatud puuduste puhul konkreetselt on ostjal õigus nõudmisi esitada.

Selleks peab ostja esitama müüjale lepingust taganemise avalduse. Selleks, et ostuarvetega sisestatud kanded ei muudaks juba pearaamatu kandega sisestatud saldode jääke, tuleks ostuarvete algsaldode sisestamisel toimida alljärgnevalt: Sisesta artikkel nimega “Algsaldod”. Samas ei saa müüja tugineda teadlikkusele või vastutuse piiramisele, kui müüja ise oleks pidanud olema teadlik, kui ostjat ei tevitanud. Arvenumbri saad sobivaks muuta peale seda, kui oled arve salvestanud ja vajutanud nupule “Muuda”. Õiguskaitsevahendeiks on veel ostuhinna alandamine. Kui deebet- ja kreeditpooled on võrdsed, on kanne õige. Juhul, kui SmartAccounts’i kontoplaanis ei leidu eelnevast tarkvarast võetud kontode lõppsaldodele vastavaid kontosid, on kaks võimalust: Lihtsam ja eelistatum võimalus on leida alternatiivne konto SmartAccounts’i kontoplaanist. Kui kinnisasja konkreetse asja, näiteks sanitaar- ja kanalisatsiooni omadustes eraldi kokku ei lepitud, tuleb vaadata, kas need asjad vastavad nende kasutusotstarbele ja on vähemalt keskmise kvaliteediga.. Algsaldo artikli müügikontoks vali konto “Ostjatelt laekumata arved” ning ostukontoks “Tarnijatele tasumata arved”. Tekib automaatkanne: D: Ladu K: Ladu Videojuhendid Algsaldode sisestamine ning algsaldod klientide, hankijate ja laoartiklite lõikes:. Bondora kiirlaenud rami ryhänen. Algsaldod sisestatakse süsteemi ühe pearaamatu kandega, milles on mitme reaga ära märgitud kõikide nullist erineva saldoga kontode jäägid. Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Selgelt vastutab aga müüja selle ohutuse ja turvalisuse eest. Kui müüja keeldub hiljem kulutuste hüvitamisest, on ostjal õigus pöörduda nende väljamõistmiseks kohtusse

Märkused