Autokiirpant

Krediidiandja kontrollib regulaarselt, kas Klientide andmed on täielikud ja korrektsed. Krediidiandja fikseerib Kliendiandmete kaitse ning isikuandmete õiguspärase töötlemise kohustuse lepingus, mille ta sõlmib ükskõik millise muu andmeid töötleva isikuga. Krediidiandja edastab Kliendile vastuse tema eelnevalt esitatud avalusele koos motiveeritud selgitustega viie tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest. Teave, kuidas edasistest üldkasutatava andmesidevõrgu abil edastatud personaalsetest pakkumistest ja reklaamist keelduda, on olemas iga pakkumise või reklaami juures. alapunktides nimetamata eesmärkidel, kui see on vajalik Krediidiandja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Krediidiandja muu õigustatud huvi korral. Klient ei oleks seda sõidukit ostnud, kui oleks teadnud käigukasti rikkest.Autokiirpant OÜ-le esitas klient laenulepingust taganemise avalduse ning firma ka nõustus sellega.

AUTOKIIRPANT OÜ (12519291) - Обзор @

. Sellise info saamisest ei ole Kliendil võimalik keelduda. Krediidiandja nõuab Krediidiandja poolt määratud turvameetmete rakendamist ja isikuandmete kaitse ning seaduspärase töötlemise tagamist kõigilt Volitatud töötlejatelt ning Krediidiandja töötajatelt, kes oma tööülesannete raames isikuandmeid töötlevad. Kliendil on õigus vastavad isikuandmed edastada uuele enda poolt määratud Vastutaval töötlejale või nõuda andmete edastamist uuele Vastutaval töötlejale Krediidiandja poolt. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist Õigusaktides sätestatud alustel ja korras. Kui Klient leiab, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Krediidiandja või Volitatud töötleja poole. on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või avaldanud tahet kasutada Krediidiandja poolt osutatavaid Teenuseid. sätestatud andmete Krediidiandjale andmata jätmisel on Krediidiandjal õigus keelduda Teenuse pakkumisest. Sellisel viisil kogutud andmeid võib Krediidiandja kasutada Krediidiandja kohustuste täitmisel ja õiguste kaitsmisel, Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või Krediidiandjale tekitatud kahju tõendamisel. Krediidiandja määrab Kliendiandmete salvestamise tähtajad tuginedes seaduses sätestatud alustele. Volitatud töötlejate nimekiri ja nende kontaktandmed on avaldatud Krediidiandja veebilehel www.autokiirpant.ee. Kliendil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on esitanud Krediidiandjale, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Volitatud töötlejal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik neile määratud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Krediidiandja rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid Kliendiandmete õiguspärase töötlemise tagamiseks. Enne ostu tegi autoostja proovisõidu. alapunktides nimetatud eesmärkidel. Krediidiandjal on õigus teha Volitatud töötlejate nimekirjas muudatusi ja täiendusi. Volitatud töötleja vastutab eeltoodud kohustuse rikkumise eest. Krediidiandjal on õigus nõuda Kliendilt muudatuste aluseks olevate dokumentide originaale või notariaalselt kinnitatud ärakirju ning Kliendil on kohustus need dokumendid esitada. Kolmas isik on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes ei ole Klient, Krediidiandja ega Volitatud töötleja ega isik, kes võib Kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või Volitatud töötleja otseses alluvuses. Avalduse esitamisel Krediidiandja kontoris tuleb see omakäeliselt allkirjastada ning lisada avalduse esitamise kuupäev.

Kurikuulus kasutatud autode müüja tõmbas jälle kliendil.

. Autokiirpant. Creditstar laenud: kiirlaen & personaalne laenukonto eraisikule. Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb Kliendiandmeid Krediidiandja nimel. Krediidiandja töötajad vastutavad eeltoodud kohustuse rikkumise eest.

Autokiirpant - autoliising sinu jaoks? Loe arvustust

.. Astudes Kliendisuhtesse Krediidiandjaga või avaldades tahet Kliendisuhtesse astuda, annab Klient Krediidiandjale nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks Andmekaitsetingimustes sätestatud tingimustel ja korras. Andmekaitsetingimused kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Krediidiandja lepingutingimustega. Kolme kuu möödumisel vastavad andmed hävitatakse. Kliendisuhe on Krediidiandja ja Kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui Klient kasutab või on kasutanud mõnda Krediidiandja Teenust või pöördunud Krediidiandja poole Teenuse kasutamise eesmärgil. Krediidiandja parandab Kliendi tõendatud taotluse alusel viimase andmed, kui need on muutunud või ebaõiged. Krediidiandja avaldab Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele Kliendiandmeid üksnes sellises ulatuses, mis on vajalik tulenevalt Kliendiandmete töötlemise eesmärgist. Täpsed Andmekaitse Inspektsiooni vastuvõtuajad on toodud veebi aadressil www.aki.ee. Rahateemaline sõnastik. Krediidiandjal on õigus edasi töödelda Kliendiandmeid, mis on vajalikud Õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Krediidiandja määrab Vastutava töötlejana kindlaks Kliendiandmete töötlemise eesmärgid ja nõuded. Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Krediidiandja talle otseturustuse korras edastada nii Krediidiandja enda kui ka Krediidiandja gruppi kuuluvate juriidiliste isikute teenuste ja toodete personaalseid pakkumusi.

Teisisõnu - ostetud auto ei olnud sõidukõlbulik.Kliendi hinnangul on ilmnenud defekt oluline müügilepingu tingimuse rikkumine. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE Krediidiandjal on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut. Krediidiandja Kliendi õigustatud taotluse alusel: kustutab kogutud Kliendiandmed, lõpetab Kliendiandmete töötlemise, lõpetab Kliendiandmete avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise. Krediidiandja võib Kliendi nõusolekul Kliendile e-posti saatmisel kasutada infotehnilisi meetmeid, mis võimaldavad Krediidiandjale töödelda Krediidiandja poolt Kliendile saadetud e-kirjade lugemise ja sellele lisatud linkide kasutamisega seotud infot. Autokiirpant. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti tagasiulatuvalt.

Autokiirpant, autolaenud, auto tagatisel laen Tallinnas.

. Krediidiandja töötajatel on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik neile määratud tööülesannete täitmiseks. Eespool nimetatud isikuandmete kogumine on vajalik Krediidiandja ja Kliendi vahelise lepingu täitmiseks, mugavama teenuse pakkumiseks ja turundamise eesmärgil. Krediidiandja on Kliendi õigustatud taotluse korral kohustatud esitama Kliendile viimast puudutavaid isikuandmeid, mida Klient on Krediidiandjale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Saksa pank.eestis. Sellega klient nõus polnud ja pöörduski tarbijakaitseameti poole. Vastutav töötleja on Krediidiandja. Samuti nõustus firma tagasi andma sõiduki omandi tarbijale. KLIENDIANDMETE MUUTMINE, EDASTAMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE Klient edastab Krediidiandjale teavet kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kliendiandmed, mida on kogutud Kliendi nõuetekohase nõusoleku alusel säilitatakse kuni Kliendi vastavasisulise taotluseni nimetatud andmed kustutada ning Krediidiandjal puudub õigustatud huvi nende edasiseks säilitamiseks. Laenulepingu alusel saadud raha pidi klient sellega Autokiirpant OÜ-le tagasi maksma.Müügilepingust taganemise avalduse esitas klient ka ALM Invest OÜ-le, kuid viimane teatas autoostjale, et on sellega nõus vaid juhul, kui see ei nõua kogu ostuhinda tagasi. Krediidiandja töötleb Kliendiandmeid niikaua, kui see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. nimetatud Kliendi kontaktandmeid. Juhul kui Klient seda taotleb on Krediidiandja kohustatud Kliendi isikuandmed edastama otse Kliendi poolt määratud vastutavale töötlejale välja arvatud juhul, kui andmete edastamine ei ole tehniliselt võimalik. Avalduse esitamisel elektroonselt peab see kandma Kliendi digitaalallkirja. Andmekaitsetingimusi kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel, samuti võimalikus ulatuses Kliendisuhtele, mis on tekkinud enne Andmekaitsetingimuste jõustumist

Märkused