Intressi nõue

Kõige odavam väikelaen; intressi nõue -

. Teiseks erandiks on võlgniku pankroti väljakuulutamine. Paar sellesisulist vaidlust on läbinud ka riigikohtu. Üldjuhul tuleks silmas pidada, et raha sissenõudja ei saa nõuda seaduses sätestatust erineva suurusega viivist ühepoolselt. Viivisel on kolm peamist funktsiooni:                                          Viivise suurus võib tuleneda seadusest või poolte kokkuleppest. Taotluse vormi leiate siit. Viivisenõue ja selle võimalik vastuolu hea usu põhimõttegaMerit Helm, vandeadvokaat Advokaadibüroost Aivar Pilv selgitab meile viivisenõuet ja selle võimalikku vastuolu hea usu põhimõttega. Riigile läheb üle nõue võlgniku ja käendajate vastu õppelaenu ja intressi tasumisega krediidiasutusele. Neil puhkudel ei nõuta laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist. Teate vastava intressimäära suuruse kohta avaldab Eesti Pank poolaasta kaupa väljaandes Ametlikud Teadaanded. Laenusaaja surma korral võtab riik õppelaenuga seotud kohustuste täitmise üle täies ulatuses. Tegemist on imperatiivse sättega, millest poolte kokkuleppega kõrvale kalduda ei saa. Esimene neist puudutab tarbijakrediiti. Viivist, mille suurus erineb seaduses märgitust, saab nõuda vaid vastava pooltevahelise kokkuleppe olemasolul.

Hilisem intressi nõue; omaraha -

. Intressi nõue. Kui laenu kokkulepitud ajaks ei tagastata, kaotab laenaja laenatud raha kasutamise aluse ja rikub oma lepingust tulenevat laenu tagastamise kohustust. Laenu andnud krediidiasutusel tekib õigus nõuda riigilt laenusaaja õppelaenuga seotud kohustuste täitmist riigitagatise ulatuses. Laenuintresside alammäär sigma krediidi.

Uute viie ja enama korrusega kortermajade ehitamisele.

. Tegelikkuses algselt põhivõlalt kogunenud intressilt viivist arvestada ei tohi. Riik nõuab tema poolt krediidiasutusele tasutud summa ja sellelt summalt tasumisele kuuluva intressi laenusaajalt ja/või tema käendajalt sisse. Selles on sätestatud, et kui võlgnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Selline viivisekokkulepe on tühine, kuid see ei too kaasa kogu refinantseerimistehingu tühisust.

Intress - Vikipeedia

. Sealjuures võib viivise suurus sisalduda pooltevahelises lepingus, olla märgitud müüja või teenuse osutaja müügi üldtingimustes, olla kokku lepitud suuliselt vms. Olenevalt poolte vahel kokkulepitust võib viivisenõude esitamine olla seotud ka arve esitamisega. Õppelaenu kustutamine toimub laenusaaja taotluse alusel. Seega muutub seadusest tulenev viivise määr kaks korda aastas. See tuleb kõne alla eeskätt juhtudel, mil pooled on kokku leppinud, et tasumise aluseks on arve või et viivist hakatakse arvestama mingi aja möödumisel arve esitamisest. Intress on kokkulepitud tasu raha kasutamise eest, viivis aga  raha tähtaegselt tagastamata jätmisest tuleneva eeldusliku kahju eest

Märkused