Kasutustingimused

Kaup peab olema originaalpakendis, markeeringutega ja kasutamata. Isoltal on õigus Leping kohese jõustumisega lõpetada, kui Klient käesolevaid Tingimusi rikub. Lepingukohased andmesubjektide kategooriad on Klientide kontaktid, Klientide kliendid ja muud huvirühmad. Kuulutuse lisamisel tuleb kuulutus liigitada rubriigi alla, mis kirjeldab kuulutuses esitatud eset/teenust kõige paremini. Kasutajal on lubatud avaldada Portaalis ühe ja sama eseme või teenuse kohta ainult üks kuulutus. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Isoltal on õigus igal ajal Teenusega seotud tasusid muuta. Välisriikidesse ei ole võimalik Hortese e-poest Kaupu tellida. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele. Klient vastutab kõigi oma konto alt teostatavate tegevuste ja konto väärkasutamisest tulenevate kulude, näiteks uurimis- ja remondikulude eest. Muud tingimused Isolta rakendab mõistlikke pingutusi andmesüsteemide ja nendes sisalduvate andmete varundamiseks. Üleandmine Kliendil ei ole õigust Lepingut kolmandatele osapooltele üle anda ega edastada, ilma Isolta eelneva kirjaliku loata. Eseme või teenuse täpsem kirjeldus tuleb esitada kuulutuse tekstiosas. AllePalil on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Garantii korras Kauba vahetamisega seotud kulud kannab Hortes.

Ühtlasi on keelatud kuulutuse teksti kopeerimine teise kasutaja kuulutusest. Klient ei kasuta Teenust tegevusteks, mis ei ole käesolevate Tingimuste ja kohalduva seadusega kooskõlas. Kui kuulutust ei avaldata põhjusel, et kuulutus ei vasta käesolevas punktis esitatud nõuetele, siis ei tagastata Kasutajale kuulutuse avaldamise eest makstud tasu. Tagastamiskulud kannab Klient. Juhul, kui üks pool ei rakenda käesolevates tingimustes toodud mis tahes õigust või sätet, ei loeta seda sellisest õigusest või muudest õigustest loobumiseks. Isolta edastab Kliendile teabe, mis on mõistlikult vajalik kohalduvate andmekaitseseaduste täitmise tõendamiseks. Isikuandmed Isoltal on õigus Teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid koguda ja töödelda. Vastutuse piirang Klient kasutab Teenust omal vastutusel. AllePal jätab endale õiguse kuulutus eemaldada, kui ärikuulutus on lisatud erakuulutusena.

Kasutustingimused | Excellent Business Solutions Eesti AS

. Te mõistate ja nõustute, et Portaali omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes AllePalile. Lepingu lõpetamisel või Kliendi kirjalikul nõudmisel peab Isolta kas töödeldud isikuandmed hävitama või Kliendile tagastama. Portaalis on võimalik avaldada nii era- kui ka ärikuulutusi. Samuti vastutab Klient hilinenud maksetest tulenevate inkassoettevõtetele makstavate tasude ja muude õiguskulude eest. Erakuulutuseks loetakse eraisiku poolt üles laetud kuulutust, milles müüakse ühte objekti ja mille eesmärgiks ei ole pideva tulu saamine. Muuhulgas ei või erakuulutus sisaldada reklaami, pildina logo ega eritariifidega telefoninumbreid.

Kasutustingimused - Isolta

. Kliendil on Lepingu kehtivusajal piiratud lihtõigus kasutada Teenust oma tavapärases äritegevuses vastavalt Lepingule ja käesolevatele Tingimustele. õigusnõustajale, kohtutäiturile ning kohtule. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus. Isolta rakendab mõistlikke jõupingutusi, et teavitada Klienti ette mis tahes katkestustest Teenuse toimimises, ning teostab hooldustöid ilma Teenuse kasutamist asjatult häirimata. „“ või „“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast Portaali kasutajaks või kasutab Portaali ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Klient teavitab Isoltat koheselt, kui tema kasutajanimi või parool kolmandale poolele avaldatakse. Isoltal on õigus Lepingut ja Teenust kolmandatele osapooltele üle anda ilma Kliendi nõusolekuta. Lepingu kohaselt töödeldavad isikuandmete liigid on isiku kontaktandmed, tehnilised materjalid, kliendisuhete juhtimise andmed, raamatupidamisandmed ja muud finantsjuhtimise materjalid. kinnisvara rubriigi kuulutused. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt luba küsida Horteselt. Muudatused tingimustes ja tootehindades jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise hetkest www.hortes.eu e-poe leheküljel. Tasuliste lisateenuste kasutamise eest saadetakse arve koos Teenuse arvega või eraldi arvena. Kui kuulutus on liigitatud valesti, siis on AllePalil õigus kuulutust ümber liigitada või kustutada.. Käesoleva Lepinguga nõustumisel antakse teile Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsents käesolevas Lepingus kirjeldatud alustel. Kohalduv seadusandlus ja vaidlused Käesolevale Lepingule kohaldub ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusandlusele, arvestamata selles sisalduvaid kollisiooninorme. Kui Klient ei lõpeta Lepingut vastavalt eelnimetatud tingimustele, pikendatakse Lepingu perioodi automaatselt fikseeritud Lepingu perioodi alusel, mis on võrdne esialgse Lepingu perioodiga. Järgima Portaali kasutamisel käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi. Isolta lubab ja aitab mõistlikes piirides kaasa Kliendi või Kliendi volitatud audiitori poolt läbi viidud audititele tingimusel, et audiitor kohustub täitma standarditekohast konfidentsiaalsuslepingut ja audiitor ei ole Isolta konkurent. Auto laen ilma kontovaljavotteta SMS laenu aegumine. Kliendil ei ole õigust Teenust edasi müüa. Uus hinnakiri kehtib alates järgmise makseperioodi algusest. Eelkõige tagab Klient, et tema esitatav materjal ei riku ühegi kolmanda poole autoriõigust, kaubamärgiga seotud õigusi ega muid intellektuaalomandi õigusi, ja et Kliendil on õigus Teenuse raames materjale edastada ning lõppklientide isikuandmeid töödelda. Klient kinnitab käesolevate Tingimustega moodustuvate isikuandmete käsitlemise dokumenteeritud juhised. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Asjaolu, et AllePal ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et loobuksime edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest. Mõlemad Lepingu osapooled on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena saadud teise osapoole ärisaladusi ja muid konfidentsiaalsed andmed. Viivituse korral võetakse Kliendiga täiendavalt ühendust. Portaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus või funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Kuulutuse tekstiosas ei ole lubatud esitada linke, mis suunavad konkureerivatele kuulutuste või oksjoni võrgulehtedele, v.a. AllePal ei vastuta Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni ja kuulutuste tõele vastavuse ja seaduslikkuse eest. Sõltuvalt avaldatud kuulutuse liigist, rubriigist või valitud lisateenusest võidakse nõuda teilt kuulutuse avaldamise eest tasu vastavalt hinnakirjale. Isoltal on õigus Teenuse Lepingu ja käesolevate Tingimuste kohaseks pakkumiseks kasutada vajalikke alltöövõtjad. Nende turvameetmete rakendamisel võtab Isolta arvesse kaasaegse tehnika taset ja rakendamise kulusid, töötlemise ulatust, konteksti ja töötlemise eesmärke ning isikuandmetega seotud riske vastavalt Lepingule. Naudi seda - raha24 pretensioon. Iga konkreetse paketi kirjeldus ja info kohalduva tasu kohta leiate siit: https://www.soov.ee/kasutajatugi/soov-ee-kasutamine. Ärikuulutuseks loetakse eraisiku või ettevõtte kuulutust, mille eesmärgiks on pideva tulu teenimine. Klient vastutab iseenda nimel isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest. Isolta saadab Kliendile aktiveerimislingi Kliendi poolt antud e-posti aadressile, millega saab Teenuse kasutamiseks konto aktiveerida. Klient vastutab auditiga seotud kulude eest. Teenuse kasutamise eelduseks on käesolevate tingimustega nõustumine ja nende täitmine. Käesolev Leping kehtib tähtajatult. Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kasutustingimused | Rodoaed

. Vastutuse piirang ei kehti kahjudele, mis tulenevad tahtlikust väärkäitumisest, raskest hooletusest või kahjudest, mille Klient on põhjustanud, andes kolmandatele pooltele Teenuse kasutusõiguse või muud õigused. Isolta ei edasta Klientide isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda ilma kohalduvas andmekaitseseaduses nõutavate kaitsemeetmete, näiteks standardsete näidisklauslite rakendamiseta. Eelkõige vastutab Klient raamatupidamisega seotud dokumentide seadusjärgse säilitamise eest. Muudatused Isoltal on õigus ühepoolselt käesolevaid Tingimusi muuta. Käesolevate Tingimustega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kasutajaleping ning selles toodud tingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad Portaali kasutajakontot omamata. Taimede pildid on illustreerivad. Kumbki pool ei kanna vastutust kaudsete või kaasnevate varaliste ja mitte-varaliste kahjude, sealhulgas saamata jäänud kasumi või tulu ning andmete puudumise või kadumise, eest. Nõustute, et Portaali kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes. Ärilisel eesmärgil Portaalis kuulutusi avaldaval Kasutajal on võimalik valida erinevate äripakettide vahel, millele kohaldatakse erinevat tasu. Teenuse kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega. Lepingu periood algab hetkest, kui eelnevalt nimetatud kriteeriumid on täidetud. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil või Harju Maakohtusse. Seejuures võib avaldatud kuulutus olla seotud üksnes ühe piirkonna ja rubriigiga. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on regitreerunud Teenuse kasutajaks, nõustunud käesolevate Tingimustega, ning Isolta on registreerimise kinnitanud. AllePal ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused. Transpordi tellimise võimalus välismaal asuvatesse sihtkohadesse hetkel puudub. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping kirjalikult lõpetada enne muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui vääramatu jõu asjaolud esinevad Isolta alltöövõtjal, vabastatakse selline pool samuti vastutusest. Kinnitus saadetakse e-kirjaga Kliendi poolt antud e-posti aadressile. AllePal ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik. AllePalil on õigus jätta nõuetele mittevastav kuulutus Portaalis avaldamata või juba avaldatud kuulutus kustutada. Kasutaja võib avaldada Portaalis kuulutusi üksnes selliste esemete ja teenuste kohta, mille müümiseks on Kasutajal õigus ja võimalus. Nimetatud juhul võimaldab AllePal Kasutajal avaldada uue kuulutuse ilma täiendava tasu maksmiseta. Kasutajalepinguga nõustumisel ja/või Portaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on kasutajalepingu tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et kasutajaleping on teile siduv. Siiski kannab Teenusesse üles laaditud andmete koopiate säilitamise eest vastutust Klient. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab Hortes. Jätame endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Võimaliku transporditeenuse osutaja ja transpordi viisi valib Klient Tellimuse tegemisel. Juhul, kui Klient uute tingimustega ei nõustu, on tal õigus Leping lõpetada kirjaliku etteteatamisega alates uute tingimuste jõustumise kuupäevast. Pärast makse sooritamist saadetakse Kliendile ostukinnitus koos arvega Kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata. AllePal pakub Portaali Kasutajatele teenust, mis võimaldab avaldada Portaalis esemete ja teenuste müügi- ja ostukuulutusi, sirvida Portaalis avaldatud kuulutusi ning kasutada muid Portaalis pakutavaid lisateenuseid. Arved saadetakse Kliendi poolt esitatud aadressile. Lepingu lõpetamisel ei kuulu kuulutuse avaldamise eest ette tasutud tasud tagastamisele. Põhjendatud kahtluse olemasolul on AllePalil õigus kustutada sellele nõudele mittevastavad kuulutused. Isolta ei vastuta Kliendi lõppklientide põhjustatud kahjude, Kliendi töötajate tegevuste eest ega Kliendi passiivse tegevuse tõttu põhjustatud tagajärgede eest. Klient vastutab oma materjalide ja nende seaduslikkuse eest ise. Kauba vahetamiseks tuleb täita Tagastusleht, sh selgitada Kaupade vahetamise põhjus. Kliendi rekistripidaja rollis oleva Isolta antud kirjalikud juhendid on terviklikult välja toodud käesolevates Tingimustes. Klient juhendatakse läbi pangalingi maksma. Isikuandmete töötlemine lõpeb peamiselt Lepingu lõpetamisel. Välismaale toimetatakse Kaupa erikokkuleppel. Klient hüvitab Isoltale sellise abistamisega seotud mõistlikud kulud. Tasu teenuse eest tasutakse pangaülekandega läbi pangalingi ning ettemaksuna. Teenuse või selle sisu või osade kopeerimine, jäljendamine, levitamine või avalikuks tegemine või muul kui käesolevates tingimustes toodud otstarbel kasutamine on rangelt keelatud. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele ja Isolta privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.isolta.ee/privaatsuspoliitika ning on Lepingu lahutamatu osa. Portaalis müügiks või ostuks kuulutatud eseme müügi jmt lepingute sõlmimine toimub Portaaliväliselt. Isolta aitab Kliendil täita kohalduvatest andmekaitseseadustest tulenevaid kohustusi, sealhulgas vastata andmesubjektide ja järelevalveasutuste päringutele. Isolta poolt Kliendi nimel teostava andmetöötluse olemus, ainestik ja eesmärk on seotud finantsjuhtimise tarkvara toimimisega Teenuse kujul vastavalt Lepingule. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Tellijat ostma. AllePalil kui ka Kasutajal on õigus Leping korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate. Teenust osutatakse sellisena, nagu see on, ning Isolta ei anna mingeid garantiisid Teenuse teenustasemele, usaldusväärsusele, katkematule toimimisele, turustatavusele ega kindlaks otstarbeks sobivusele ega sellele, et Teenus on vaba igasugustest vigadest. Kui Kasutaja soovib lisada sama eseme või teenuse kohta uue kuulutuse, siis tuleb olemasolev kuulutus eelnevalt kustutada. Hortes ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral. Moneti.ee. Kasutustingimused. Tingimuste muudatuse jõustumisele eelnevalt esitatud tellimustele rakenduvad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. Muuhulgas ei tohi avaldatav kuulutus ning selle juurde kuuluvad pildid või videod olla sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutada füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale ega toetada õigusvastaseid tegevusi. Kasutajad sõlmivad lepingu omavahel ning vastutavad lepingu nõuetekohase täitmise eest. Kliendi kohustused Klient esitab Teenuse kasutusele võtmisel ja tasulise Teenuse tellimise hetkel täpsed ja täielikud andmed ning teavitab Isoltat koheselt andmete muutumisest. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Hortes ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

Kasutustingimused | - Eesti suurim muusikaportaal!

. Kuulutuse avaldamiseks peab Kasutaja looma Portaalis kasutajakonto. Hortes võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud. Isolta poolt isiklike andmete töötlemiseks hetkel kasutatavad alltöövõtjad on loetletud Teenuses aadressil www.isolta.com/subcontractors

Märkused