Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa

Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel. Me ei küsi esemete nimekirja. Hüvitame nii pikselöögist tekkinud kahju kui ka lühisest ja ülepingest tulenevad elektrihäirete tagajärjel tekkinud kahjud. Rajatised on eraldi ehitised, mis ei ole hooned. Ferratum Bank p.l.c. Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks.

Kindlustus - võrdle ja osta! | IIZI

.

Kodukindlustus | ERGO kindlustus | E-kontoris -15%

. Ridaelamuboksi puhul on kindlustatud siseviimistlus ja ridaelamuboksi piires asuvad hoone olulised osad kuni naaberboksi siseviimistluseni. Kindlustuskaitse kehtib ka väljaspool kodu üle Eesti. Hüvitame kahjud sõltumatult tuule ja tormi tugevusest. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt. Kodune vara Koduse vara kindlustusega on kaitstud hoone või korteri omanikule või seal alaliselt elavatele isikutele kuuluvad asjad nii kindlustuskohas, kui kaasavõetuna. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism. Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa. Peale tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud. Eluhoone või hooneosa kindlustus sisaldab ka rajatiste kindlustuskaitset. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus, piloteeriva õhusõiduki, selle osade või laadungi allakukkumine. Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu peale kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks. Tutvuge piirangutega tingimustes. Koduga toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse Sulle kodu taastamisega seotud kulud. Hüvitame uputusest tekkinud kahjud. Koduse vara kindlustusväärtus on üldjuhul koduse vara hulka kuuluvate esemete uuena taassoetamise väärtus, teatud esemete korral aga nende kindlustusjuhtumieelne turuväärtus. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Ilma tagatiseta laen. Koduse vara varguse, röövimise või kahjustumise korral hüvitame selle remontimise kulud või samaväärse eseme taassoetamise kulud. Torustiku leke ja üleujutus. Koduse varaga toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse Sulle remondikulud või taassoetamise kulu. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine. Laenu võtmisega ei tohi tormata ning alati tuleb laenata vaid professionaalsest laenufirmast. Swedbanki kodukindlustus hüvitab Teile kahju näiteks järgmiste õnnetuste korral: Taastame tulekahju tagajärjel hävinud kodu.

Kodukindlustus internetist |

. Vajadusel saad abi ka meie konsultantidelt. Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää. Lisaks hüvitatame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud. Kindlustusväärtus Ehitise kindlustusväärtus ehk taastamisväärtus on summa, mis kulub ehitise taastamiseks sellisel kujul, nagu see oli enne kindlustusjuhtumit. Vastutuskindlustus Vastutuskindlustusega olete kaitstud juhul, kui Teie või Teie pereliikmed tekitavad kahju teistele isikutele. Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus.

Kodukindlustus | SEB

. Koduse vara kindlustamisel saab valida summa, mille ulatuses kodune vara on kindlustatud. Hüvitame kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus. Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata

Märkused