Krediidi kogusumma valem

muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Kiirlaenude intressi suurus. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Kiirlaenu, milline krediitkaart on parim. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. andmed maksevõime kohta; i. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d.

Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Krediidi laen. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Krediidi kogusumma valem. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks

Märkused