Krediit kaardi andmed pakkumised laenud eraisikute vahel

Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Taotle krediiti Krediitkaardi puhul annab Olerex Sulle igakuist krediiti Sinu valitud summa ulatuses. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Tulemus esitatakse protsendina. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub.

Coop Pank

.. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Kuidasvotta pangis laen. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Londoni pankadevaheline laenuintress. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Krediit kaardi andmed pakkumised laenud eraisikute vahel. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Kus kohast on kõige odavam laenu võtta 0 intressiga kiirlaenud. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada.

Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte.

Eesti ID-kaart – Vikipeedia

. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid

Märkused