Laen alates 19 võta laenu et laenu maksta

nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Placet Group OÜ-d. Kliendi poolt vastuväite esitamisel ja automatiseeritud otsusega mittenõustumise korral, Placet Group OÜ kliendiga otsuse aluseks olevat laenulepingut ei sõlmi. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Laen alates 19 võta laenu et laenu maksta. Vali parim 1300 euro väärtuses kiirlaen 2 aastaks. Placet Group OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid. Placet Group OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kliendiandmete töötlemise „Põhimõtteid“ ühepoolselt. andmed tekivad teenuse kasutamisel. Placet Group OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Placet Group OÜ töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes Placet Group OÜ juhiste kohaselt.

Laenud, kiirlaenud kuni 10000 Eurot |

. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu Placet Group OÜ eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Placet Group OÜ kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Placet Group OÜ vastamise tähtaega pikendada. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele. Kliendil ei ole õigust keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista kliendiandmete edasist töötlemist Placet Group OÜ poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Placet Group OÜ muu õigustatud huvi korral. hallata ja täita sõlmitud lepingut. Klient võib Placet Group OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

LAEN, muu, kategooria Annan laenu, Äri, kuulutus 82922808

. Placet Group OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected] Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on Placet Group OÜ-le ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul. Info: Krediidiliini kasutusele võtmisel tekib tagasimaksegraafik, mis koosneb langevatest minimaalsetest kuumaksetest. Laenusummad jäävad vahemikku 300 kuni 30000 eurot. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Internetilaenud veebipõhisel taotlemisel 15 minutiga.

. Placet Group OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt. Laen alates 19 võta laenu et laenu maksta. Placet Group OÜ kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures. Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Placet Group OÜ või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kliendil on õigus esitada vastuväide konkreetsest olukorrast lähtudes teda puudutavate isikuandmete töötlemisel automatiseeritud töötlusel põhineva automaatse üksikotsuse kohta, samuti kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil.

Pärast lepingu lõppemist jätkab Placet Group OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Placet Group OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks, lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või pantimiseks. läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile kõiki kontserni osutatavaid teenuseid. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Placet Group OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõttete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

Krediidikonto - virtuaalne krediitkaart |

Märkused