Laenu võtmisel kehtib üldiselt põhimõte: kui tegemist on eesmärgiga, mis tasub end ära ka mitme aasta pärast, on tegemist mõistliku otsusega

Sellist ettepanekut loetakse ettepanekuks esitada pakkumus. Kui isikud esitavad ksteisele lepingu slmimise ettevalmistamise kigus andmeid, peavad need olema tesed. Isik ei vi pahauskselt, eelkige lepingu slmimise tahteta lbirkimisi pidada, samuti neid pahauskselt katkestada. Kui kirjas ei ole nustumuse andmise thtaja algust mrgitud, algab nustumuse andmise thtaeg kirja postitamisest. Eeldatakse, et enampakkumise lbiviija on volitatud andma nustumuse parimale pakkumisele. Sama kehtib, kui pakkumus esitatakse telefonitsi vi muud hetkesidevahendit kasutades. Pakkuja ei ole parema pakkumise puudumisel oma pakkumisega seotud, kui sellele ei anta nustumust mistliku aja jooksul prast pakkumise tegemist.

Laenud - Laenunõuanded ja tingimused

. Laenu võtmisel kehtib üldiselt põhimõte: kui tegemist on eesmärgiga, mis tasub end ära ka mitme aasta pärast, on tegemist mõistliku otsusega.

laen - laenud - Taskukohased laenupakkumised.

. Kiirlaenu vaieldamatult suurim eelis on selle kiirus. Kui pakkumuse esitaja seda ei tee, loetakse nustumus uueks pakkumuseks. Kui nustumus vljendub teos, mis ei ole otsene tahteavaldus, on leping slmitud ajast, mil pakkumuse esitaja teost teada sai, vlja arvatud juhul, kui pakkumusest, lepingupoolte vahelisest praktikast vi tavast tulenevalt loetakse leping slmituks teo tegemisest.

Laen kinnisvara tagatisel -

. Laenu võtmisel kehtib üldiselt põhimõte: kui tegemist on eesmärgiga, mis tasub end ära ka mitme aasta pärast, on tegemist mõistliku otsusega. Kui pakkumuse esitaja seda teeb, loetakse nustumus uueks pakkumuseks. Neist asjaoludest, mille teatamist teine pool ei saa mistlikult oodata, ei pea teatama. Kui lepingu slmimiseks tehtud vastastikused tahteavaldused kinnitatakse vi testatakse eraldi, on leping slmitud viimase tahteavalduse kinnitamisest vi testamisest alates. Vaikimine loetakse sel juhul nustumuseks. Pakkumusele ei ole igeaegselt nustumust antud, kui nustumus ei jua pakkumuse esitajani nustumuse andmise thtaja jooksul. Sel juhul on lepingu sisuks pakkumuse tingimused koos nustumuses sisalduvate muudatustega, kui pakkumuses vi nustumuses ei ole vljendatud teistsugust tahet. Kui hel ajal on teinud vrdse pakkumise mitu isikut ja sellele ei jrgne paremat pakkumist, on enampakkumise lbiviijal igus valida parima pakkumise teinud isik vrdse pakkumise teinud enampakkumisel osalejate hulgast. Vlasuhe vib sellega ka piirduda. Kuni selle ajani on pakkumise teinud isikud oma pakkumistega seotud.

Telefon raha24 Bondora lahtiolekuajad. Seaduses vib stestada, et kirjalik leping loetakse slmituks ka siis, kui lepingudokumendile on alla kirjutanud ksnes kohustatud lepingupool

Märkused