Laenuandjale on eeliseks potentsiaalselt kõrgem tootlus kui raha hoidmine hoiusel või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine

sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele.

Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Vajan abi võla. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Tingimuste sobimisel tuleb esitada laenuandjale vajalikud dokumendid ja sõlmida laenuleping. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Laenuandjale on eeliseks potentsiaalselt kõrgem tootlus kui raha hoidmine hoiusel või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Raha kantakse laenuvõtja kontole. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Isikut saab tuvastada nii ID-kaardi kui ka Mobiil-ID abil või minnes isiklikult laenuandja kontorisse või postkontorisse kohale.See, kui põhjalikult taustakontrolli tehakse, sõltub laenuandjast, laenuvõtjast ning soovitud laenu summast ja laenu perioodist. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Kiirlaenud kuni 5000, äri laen 25000. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Kui Sa oled varasemalt juba kiirlaenu võtnud, siis taotledes uut laenu samalt laenuandjalt, jõuab raha Sinu pangakontole loetud tundide, kui isegi mitte loetud minutitega. Vastandmõiste inflatsioonile. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Sõidukit ei pea andma laenuperioodiks laenuandja valdusesse ning puuduvad piirangud sõiduki kasutamise osas. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Tulenevalt Eesti seadustest ei saa laenuandjad pakkuda võimalust anda laenu ilma taustakontrolli tegemata.Kui laenutaotlusele antakse positiivne vastus, saad selle kohta kas e-maili või tekstisõnumi – olenevalt sellest, kuidas te laenuandjaga kokku leppisite. Kui Sa pole varem samalt ettevõttelt laenu taotlenud, on Sul vaja ka oma isik tuvastada. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine.. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Laenusummat võib kasutada milleks tahes!. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. aastal analüüs, kus selgus, et umbkaudu kolmandik kiirlaenufirmade klientidest olid makseraskustes. Laenuprotsess on kiire ja lihtne ning mõningatel juhtudel loetav tundidega. Enne autolaenu taotlemist tutvu kindlasti erinevate laenupakkujate poolt pakutavate võimaluste ning intressimääradega. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Sellega tõestad Sa laenuandjale, et Sa tuled oma finantsiliste kohustustega toime. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Paljud laenuandjad ei pea autolaenu puhul vajalikuks isegi sissetulekute tõendamist. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Peamiseks eeliseks on aga kapitalirendi puhul nt võimalus ettevõtetel käibemaks maha arvestada. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Paljud laenuandjad ei nõua täiendavalt kaskokindlustust ega hindamisakti. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust

Märkused