Laenud madala intressiga, kus krediiti võtta ilma

DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest.. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Laenud madala intressiga, kus krediiti võtta ilma. Vältige impulsiivset laenamist Hoolikalt järelemõtlemata on parem laenu võtmist vältida. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Inimesed siiski eelistavad kasutada ilma tagatiseta laene, sest laenusummad on piisavalt suured ja tingimused mõistlikud. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust.

Avaleht - Luutar

. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Lisaks saab laenu tagasi maksta pikema aja jooksul. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Väikelaenud ja kiirlaenud on saadaval igasuguste summadega. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. klient, kes on pangast laenu saanud. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Isiklike laenude võrdlemisel vaadake üle laenuga seotud tasud ning kontrollige detailselt laenulepingu tingimusi. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. On kohalikul turul väga levinud. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Tagatiseta laenude taotlemine on ka lihtsam - pole vajadust ebameeldiva paberimajandusega jännata, hinnata tagatise väärtust ja sõlmida keerulisi lepinguid. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Samuti on turul palju krediidivahendajaid, kelle laenupakkumiste seast valida. Suhtle laenuandjaga alati otse. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Londoni pankadevaheline laenuintress. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Laenud madala intressiga, kus krediiti võtta ilma. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kliendile pakutav pangateenus. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Laenu saamiseks vali välja pakkumine ja esita taotlus arvutis või mobiilis kodust lahkumata otse internetis. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Tulemusena võivad laenuandjad olla laenutaotluse heakskiitmisel üsna vastumeelsed ja teie taotluse tagasi lükata. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. See võib laenuandjate lõikes varieeruda, kuid peaksite alati uurima, missugust intressimäära nad erinevate summade puhul nõuavad. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Kellelt saab laenu maksehäirega?. Hea reegel on intressivaba perioodi jooksul maksta oma võlast tagasi nii palju kui vähegi võimalik. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Sageli kasutavad laenuandjad Euroopa Keskpanga baasintressimäära. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Tagatisega laenud Laene võib liigitada jämedalt kahte kategooriasse: tagatiseta- ja tagatisega laenud. Veel parem on arvestada juba laenu võtmisel, et intressivaba perioodi lõpuks on laen ära makstud. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Kiirlaenude alternatiivid. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Minilaen. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Tagatiseta laen paistab ainsa lahendusena - kuid paneme teile südamele - laenake alati vastutustundlikult, isegi kui te ei pea laenule seadma tagatist. Laenupakkumiste võrdlemisel saate sirvida spetsiaalselt teie jaoks koostatud nimekirja. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse.

Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg.

Laenud | Tagatiseta laen 15 minutiga | Laenupakkumised.

. Kinnisvara põhine laen kiirlaen smsiga. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Laenatud summalt tuleb tavaliselt tasuda intressi. Vastandmõiste inflatsioonile. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Mõelge, kas võiksite laenata rohkem Sageli on laenudega nii, et mida rohkem te laenate, seda väiksemaid intresse maksate. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Isiklikku laenu võttes on teie krediidireiting väga oluline.

Internetipank - Swedbank

. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Teil võib olla võimalus maksta kokkuvõttes vähem, kui valite suurema laenusumma-, ent madalama intressiga laenupakkumise. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Näiteks igapäevaostude tegemiseks ei pruugi väikelaen või kiirlaen olla kõige parem valik, seevastu krediitkaart võib olla sobivam. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks

Märkused