Laenutaotlus Credit24

Kui Teie vastuväide rahuldatakse, võib see takistada meil Teie andmeid teataval eesmärgil töödelda ja teenust osutada. Töötleme Teie andmeid ELis ja ka teistes riikides. Teil on õigus oma andmeid, mille Te olete meile esitanud laenutaotluses ja mida automaatsete vahenditega töödeldakse, .

Privaatsusteade - Credit24

. Seaduslikult nõutavate andmete mitteesitamine ei võimalda meil laenulepingut sõlmida. Kui oleme sõlminud laenulepingu, kasutame Teie andmeid maksete tegemiseks, milleks me võime esitada Teie andmeid Teie pangale / makseasutustele, et teha Teie nimel makseid. Kui leiate, et Teie andmed, mis on meie valduses, on ebaõiged, saate nõuda ebatäpsete andmete parandamist ja puudulike andmete täiendamist. Laenutaotlus Credit24. Teie andmeid võivad vastutava või volitatud töötlejana töödelda teised International Personal Finance plc. Kõikidel krediidiandjatel on kohustus kontrollida laenaja rahalist olukorda, kuid tänu meie tehnoloogiale saame sobiva laenupakkumise teha minutitega. Väikseima intressiga kiirlaen. Seega, kui Te ei esita laenutaotluses nõutavaid andmeid, ei saa me Teile laenupakkumist teha. Esimene laen tasuta laenud kuni 10000 EUR. Rahapesu tõkestamisega seonduvaid andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat alates laenulepingu lõppemisest.

Laenutaotluse vormistamine - Credit24 Eesti

. Kui me säilitame andmeid muul konkreetsel eesmärgil, on säilitamisaeg kirjas lõigus, mis käsitleb meiepoolset andmete kasutamist, vastava eesmärgi juures. Et Teid tundma õppida ja saata Teile isiklikke pakkumisi, töötleme Teie isikuandmeid Teie vajaduste ja soovide rahuldamiseks. Kui oled juba võtnud mõne kiirlaenu, siis soovitame kaaluda nende laenude refinantseerimist Bondora laenu abil. Kui Teie andmete täpsus on vaidlustatud, saate nõuda oma andmete töötlemise piiramist seni, kuni me nende täpsust kontrollime. Meie süsteem kalkuleerib iga laenaja andmete ja krediidiajaloo põhjal parima võimaliku intressimäära, mida suudame pakkuda. Samas sarnaselt pankadele on meie laenupakkumised personaalsed ja mõistliku intressiga. Kui Teil on meie ees laenulepingust tulenevaid täitmata finantskohustusi, on meil õigus meie lepingust tulenevaid rikutud õigusi täitmisele pöörata. Kui olete oma kohustusi rikkunud, võime säilitada andmeid Teie täitmata kohustuste kohta kuni kümme aastat alates rikkumisest. Sellisel juhul täidame Teie nõudmise mõistliku aja jooksul, mis on vajalik Teie nõudmise käitlemiseks. Kogume Teie seadme kohta andmeid, et tagada meie võrgu turvalisus ja jälgida liiklust meie veebisaidil. Selliseid andmeid töödeldakse alati rangelt sellise juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil. Esitame Teile need andmed masinloetava Exceli failina, et saaksite selle säilitada või avaldada teistele teenuseosutajatele. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete meie õigustatud huvides töötlemisele; kui soovite vastuväite esitada, palun võtke ühendust meie klienditeenindusega. Töötame välja uusi tooteid ja teenuseid ning optimeerime olemasolevaid tooteid. Kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul, võime kokku leppida ka teistsuguses säilitamisajas. Teie kontaktandmeid kasutades saadame Teile ka teavet ja laenulepingu dokumendid kas otse või telekommunikatsiooni- ja postiteenuste osutajate kaudu. Teavet selle kohta, kuidas turundusteadetest loobuda, esitatakse ka turunduspakkumistes endis. Erinev enamusest kiirlaenu pakkujatest Krediidi kulukuse määrale on seadusega seatud ülempiir, kuid paljud kiirlaenu pakkujad kipuvad sellest maksimumi võtma. Saate oma andmeid parandada või täiendada, võttes meiega ühendust ja esitades meile õiged või lisaandmed. Teie õigust privaatsusele kaitstakse alati piisavate kaitsemeetmetega. Kogume andmed Teie krediiditoimikusse, kus me säilitame neid kõige rohkem seitse aastat alates laenulepingu lõppemisest. Võta kiiresti laenu hoolimata maksehäiretest esimene SMS laen tasuta. Aeg-ajalt võime koguda ja töödelda Teie andmeid Teie nõusoleku alusel. Võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta meie iseteeninduses või klienditeeninduse kaudu. Kui meie tarnijad töötlevad Teie andmeid riikides, mis ei taga Teie õiguste piisavat kaitset, hindame hoolikalt kõiki asjaolusid ja veendume, et on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed selleks, et Teie õigusi ühelgi viisil ei kahjustataks. Kuna Exceli fail sisaldab Teie andmeid, palume Teil andmeid oma seadmes turvaliselt säilitada. Laen ilma isiku tuvastamiseta. Teil on õigus andmete töötlemist piirata. Teil on igal ajal õigus saada teavet oma andmete kasutamise eesmärkide, liikide ja allika, saajate ja säilitusaegade ning oma õiguste kohta. Teil on õigus meiega igal ajal ühendust võtta, kui leiate, et me oleme rikkunud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid õigusi. Tagame, et on olemas tingimused Teie õiguste teostamiseks ja tulemuslike õiguskaitsevahendite rakendamiseks. Te võite meilt ka taotleda oma andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale, kuid seda saame teha üksnes juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik. Pakkumises määratakse kindlaks meie laenulepingu tingimused ning see on vajalik meiepoolseks riskianalüüsiks ja -haldamiseks. Meie lepinguliste volitatud töötlejate kohta, kes Teie andmeid saavad, saate igal ajal teavet veebisaidilt  Teil on õigus pääseda juurde oma andmetele, sealhulgas õigus saada koopia oma andmetest, mida me töötleme. Alati, kui me tugineme Teie andmete kasutamisel oma õigustatud huvile, oleme arvesse võtnud ning teadvustanud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid huve ja õigusi. Meie süsteem arvutab ja koostab Teie esitatud andmete põhjal Teile laenupakkumise. Teie taotlus täidetakse ühe kuu jooksul. Teie nõusolek on vabatahtlik ja seda küsitakse asjakohaste andmetöötlustoimingute tegemiseks järgmistel eesmärkidel: meie turunduspakkumiste saamine; teiste ettevõtete turunduspakkumiste saamine meilt. Reklaamitud mõõdukad intressimäärad on tihti suitsukate, et varjata kõrgeid lepingutasusid või kulusid laenu tagasimaksetega hilinemisel. Laenutaotlus Credit24. Meie lepinguliselt volitatud töötlejate loeteluga võite alati tutvuda meie veebisaidil  või küsida teavet avaldamise kohta, võttes ühendust meie klienditeenindusega. Piirame töötlemist kuni Teie huvide kontrollimiseni; kui Teie õigused jäävad peale, kustutame Teie nõudmisel Teie andmed; kui andmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks; kui andmete töötlemine on ebaseaduslik. Kogume Teie finantsandmeid ka muudest allikatest.

Credit24 – Laenusumma kuni 4 000

. Järgime vastutustundliku laenuandmise põhimõtet – selleks kogume laenutaotluses Teie finantsandmeid. Meil on auditeerimise, maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus. Enne laenulepingu sõlmimist töötleme Teie kontaktandmeid, andmaks Teile teavet meie finantstoote kohta, et saaksite teha teavitatud otsuse. Enne laenulepingu sõlmimist peate täitma laenutaotluse vormi. Me ajakohastame Teie andmeid, paludes Teil need aeg-ajalt, samuti seadusega nõutavatel juhtudel üle vaadata. This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Kui Te ei soovi saada meie otseturunduspakkumisi, võite igal ajal esitada meie klienditeenindusele nõudmise lõpetada Teie kontaktandmete kasutamine otseturunduseks. Ajakohastatud versioon avaldatakse meie veebisaidil. valdame teatavad andmed nende hulgast selleks, et kontrollida Teid teatavatest andmebaasidest, ja kasutame kogutud andmeid Teie isikusamasuse kontrollimiseks. Olemasoleva laenulepingu, nt laenulimiidi muutmiseks kogume ja kasutame Teie andmeid, et hinnata Teie usaldusväärsust.

- Väikelaen

. Juhime tähelepanu asjaolule, et võime andmete töötlemist jätkata, kui leiame, et meie õigustatud huvid on tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Nende kohustuste täitmiseks avaldame Teie teatavaid andmeid meie finantsnõustajatele, audiitoritele ja teistele teenuseosutajatele, tingimusel et nad alati tagavad Teie andmete konfidentsiaalsuse. Teie õigused Enne kui saate oma õigusi teostada, peame tuvastama Teie isiku, et kaitsta Teie andmeid võimalike pettuste eest. Töötleme Teie andmeid pettuste avastamise süsteemides, et hoida ära finantspettusi. Kogutud teavet kasutame Teie krediidivõimelisuse hindamiseks. Seda võidakse teha e-posti, SMSi või telefoni teel. Rahapesu tõkestamiseks kogume andmeid Teie ja Teie isikut tõendava dokumendi kohta füüsiliselt või tehniliste vahendite abil ning rahvastikuregistrist. Teil on õigus saada kohest teavet andmete kohta, mida on kasutatud Teie krediidivõimelisuse hindamiseks, ja esitada krediidiotsuse kohta vastuväiteid. Veendumaks, et meie huvid on tasakaalus Teie huvidega, teeme iga töötlemistoimingu kohta, milles me andmeid meie õigustatud huvides töötleme, tasakaalutesti. Edastame Teie andmeid meie kontserni organisatsiooni piires, nt haldustoiminguteks, kooskõlas andmete edastamise õiguslike nõuetega. See tähendab, et me salvestame Teie andmed, kuid ei kasuta neid ühelgi muul otstarbel, välja arvatud õigusaktidega lubatud ulatuses. Teil on õigus esitada vastuväide otsusele, mis põhineb Teie andmete töötlemisel üksnes automaatsel meetodil, sealhulgas profileerimisel. Ehkki pakkumine koostatakse automaatselt, vaatab laenuotsuse alati läbi meie töötaja, kes on volitatud ja pädev otsust muutma

Märkused