Olemasolevate kohustuste refinantseerimine

Laenud ilma konto väljavõtteta. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. andmed maksevõime kohta; i. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Kontakt – Võta meiega ühendust ja küsi parim laenupakkumine. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. „Muidugi küsitakse sel juhul selgitusi ja seda, kas oleks olnud võimalust võlgnevusi vältida. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Oma kodu soetamine laenu abiga on paljude inimeste jaoks oluline samm, mida ei tohiks teha pikema eeltööta. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Eriti ettevaatlikuks teeb see, kui kohustuste tasumisel on viivitusi pikaajaliselt,” hoiatas Pärgma. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Olemasolevate kohustuste refinantseerimine. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Olemasolevate kohustuste refinantseerimine

Märkused