Õppelaen - mõistlik lahendus sinu jaoks?

Käendamiseks on vajalik esitada taotlus ja sõlmida käendusleping kas pangakontoris või internetipangas. oktoobrist, juhul kui kõik laenusaamiseks vajalikud tingimused on täidetud. Õppelaenu saab taotleda ilma konto väljavõtteta ning laenutaotleja ei pea omama töökohta. Leia endale soodsaim tarbimislaen siit. Maksepuhkust on võimalik taotleda: ajateenistuses viibimise ajaks. Eesti haridusasutustes õppides on info pankadele kättesaadav ja lisadokumente esitama ei pea. oktoobrist taotleda õppelaenu kontole kandmist pangakontoris või internetipangas. Kui laenutaotlejal ei ole käendajaid, on võimalik õppelaenu võtta ka kinnisvara tagatisel. Eeldusel, et kõik tingimused on täidetud, kantakse raha kontole automaatselt. Pööra tähelepanu sellele, et õppelaenu saab taotleda läbivalt kogu õppeaasta keskel. Õppelaenu andmist kaaludes võtavad pangad arvesse ka senist maksekäitumist. Õppelaen makstakse laenutaotleja kontole pärast kõigi laenu saamiseks vajalike tingimuste täitmise kontrollimist. Õppelaenu summat ei kanta automaatselt üle välisriigis õppijatele ja õpetajakoolituses osakoormusega õppijatele. peavad sõlmima pangakontoris või internetipangas käenduslepingud. Tagatis peab olema hinnatud panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo poolt ning olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel. Tegu on maksimaalmääraga, mida ei pea võtma. Õppelaenu intressi maksab pangale selle aja eest riik. Õppelaenu väljastavad järgnevad pangad Õppelaenu eesmärk on aidata katta erinevaid kulutusi, mis võivad kaasneda hariduse omandamisega. Õppelaenu tagatis Õppelaenu Käendajaid peab olema vähemalt kaks, nad peavad olema korrapärase sissetulekuga kas Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigis pikaajalise elamisloa alusel viibivad isikud. See ei ole riigipoolne toetus või hüvitis!Kuna õppelaen on laen nagu iga teinegi, peab enne lepingu sõlmima tormamist mõtlema, mida see endaga kaasa toob. Kui laenutaotleja õpib või asub õppima välisriigi õppeasutuses, tuleb esitada õppeasutuse tõend, kus on näidatud õppekava, õppevorm, õppekoormus, õpingute algus, nominaalne õppeaeg ja ISCED taseme kood. Osalise koormusega või vabakuulajana õppijad või akadeemilisel puhkusel viibivad isikud ei saa õppelaenu võtta. Õppelaen on laen nagu iga teinegi, mis tuleb tagasi maksta ning seetõttu on ka õppelaenu puhul oluline esmalt välja selgitada, milleks laenu kasutatakse. Õppelaenu korduvtaotlejale Õppelaenu korduvtaotleja, kes soovib laenusumma automaatset kontole kandmist järgmisel õppeaastal, ei pea uut taotlust esitama. Õppelaen - mõistlik lahendus sinu jaoks. Õppelaenu eesmärk on õppimisega kaasnevate kulutuste katmine, näiteks õppemaksu maksmine, õpingute ajal elamiskulude katmine, õpikute ja teiste õppevahendite nagu arvuti vms soetamine. Kui laenusaaja õpib välisriigi õppeasutuses, on pangal õigus nõuda seal õppimist tõendavaid dokumente. Sellisteks kuludeks on näiteks nii õppevahendite ja õpikute ostmine, elamiskulude katmine kui ka näiteks õppemaksu tasumine. Kindel on see, et õppelaen tähendab panga ja ka käendajate ees vastutuste võtmist. Maksepuhkus rakendub vastava tõendi ja taotluse esitamise hetkest, mitte soodustust võimaldava perioodi alguskuupäevast tagantjärele. Kinnisvaratagatise korral hindamisakt ja kindlustuspoliis. Selleks tuleb esitada pangale vastav avaldus. Riigi garantii tõttu on õppelaen ainus laen, mille saamiseks ei ole taotlejal vaja omada igakuist sissetulekut. Õppelaenu maksimaalmäära kehtestab Vabariigi Valitsus. Kui käendajate sissetulekud ei laeku laenuandja panka, on vajalik kaasa võtta ka käendajate kontoväljavõte. Nagu teiste laenude korral, võib ka õppelaenu andes olemasolevad võlad tähendada seda, et laenuandmisest keeldutakse.Laenu saamiseks läheb enamjaolt vaja kas Eestis asuva kinnisvara tagatist või kahe eraisiku käendust. See tähendab, et sa ei pea muretsema selle üle, et õppelaenu igaks juhuks ette taotleda, vaid võib taotlemisega oodata sinnani, kui tekib reaalne vajadus. Ja kui ei teki, ei pea sa muretsema ka asjata võetud laenu tagasimaksmise pärast. Laenutaotleja esindaja kirjalikku nõusolekut kui õppelaenu taotleja on alaealine või muul põhjusel piiratud teovõimega. Õppealaenu suhtelsielt pikk tagastamistähtaeg ja madal intressimäär muudavad selle heaks õpingute rahastamise viisiks kõrg- või kutsekoolis. Alati võib otsustada ka väiksema summa kasuks. Intress võetakse automaatselt maha järgmisest väljamakstavast laenusummast. arst-residendil kuni residentuuri lõpetamiseni. Õppelaenu on võimalik tagastada ka ennetähtaegselt. Osa panku on oma tingimustes määratlenud ka käendajate sissetuleku suuruse – üldjuhul on selleks miinimumpalk. Käenduslepingu saavad käendajad sõlmida ka ilma laenutaotlejata, kuid nad peavad teadma taotleja õppelaenu lepingu numbrit ja isikukoodi. Õppelaen saab olla korraga vaid ühes pangas, st et õppelaenu lepingut ei ole võimalik sõlmida korraga mitmes erinevas pangas. Õpiajal tuleb tasuda aastaintress, mida hakatakse arvestama laenu ülekandmise hetkest. Õppelaenu tagatiseks on enamasti kahe või alternatiivina kinnisvara tagatis. Kogu õppelaen koos intressidega tuleb tagastada kahekordse õppeasutuses õppimiseks ette nähtud nominaalaja jooksul. Õppelaenu esmataotlejale Õppelaenulepingut saab sõlmida pangakontoris või internetipangas, kasutades ID-kaarti.

Õppelaenu maksepuhkus ajal ei pea õppelaenu põhiosa ega intresse tasuma. Reeglina peab sissetuleku suurus olema vähemalt miinimumpalk. Küll aga on võimalik õppelaenu refinantseerida ehk viia laen ühest pangast teise. Õppelaenu täpsem kulutamine sõltub igast inimesest endast ning selle kasutamisest ei pea kellelegi aru andma ega tõendama.Kõigest hoolimata on õppelaen siiski laen. Samuti ei saa õppelaenu akadeemilisel puhkusel olevad õppurid. septembrini on võimalik pangakontoris või internetipangas esitada taotlus laenust loobumise või tingimuste muutmise kohta. Käendajad peavad olema suutelised tõestama viimase kolme kuni kuue kuu jooksul olnud regulaarset sissetulekut. Kuidas leida võimalikult madala intressiga laen?. Geldexi koostööpartnerid SMS laen raha kätte. Osakoormusega või põhikooli lõpetanuna kutsekoolis õppijad õppelaenu võtta ei saa. Õppelaen  on riigi garantiiga laen õpilastele ja üliõpilastele õpingute finantseerimiseks

Märkused