SMS raha tingimused

Laenuandja teostab Laenutaotluse analüüsi, sh Laenutaotleja krediidivõimelisuse analüüsi. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines Lepingust tuleneva kohustusega või käendas Lepingust tulenevat Laenusaaja kohustust. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimise momendil kajastas Laenusaaja Laenutaotluses kõiki oma võlgnevusi ja koormatisi, kõikide varasemalt sõlmitud laenu-, käsundus- ja muude koormavate lepingute kohta. Laenuintress – Laenusaaja poolt maksmisele kuuluv tasu Laenusumma kasutamise eest. – Üldtingimuste kohaselt antud Laenuandja nõustumus Laenusaajaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel. Laenuandjal on Laenutaotluse analüüsi teostamiseks ning Laenusumma väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist ja muud tasud vastava perioodi eest. Laenusaaja kohustub Laenuandja nõudel, enne vastavat tehingut analüüsima oma majanduslikku olukorda ning olemasolevate ja planeeritavate kohustuste objektiivse võimatuse korral antud tehingust keelduma. Laenuandja teavitab Laenutaotlejat telefoni teel või elektrooniliselt Laenutaotlusel märgitud kontaktidel Laenuandja poolt aktsepteeritavatest Laenusumma andmise tingimustest ning Laenutaotleja võimalusest muuta Laenutaotlust vastavalt. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenusumma ennetähtaegse tagasimaksmisega. Pikendamistasu – laenuintress, mida arvestatakse Laenusumma tagastamise lõpptähtaja edasilükkamise eest. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt Lepingu rikkumisel võla sissenõudmisega seotud kulude, sh kohtu-, inkasso- ja täitemenetlusega seotud kulude hüvitamist ning Laenusaajale saadetud kirjalike meeldetuletuskirjade tasude maksmist. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimine ja selles toodud kohustuste võtmine ei ole vastuolus ühegi õigusnormi ega Laenusaaja poolt varem sõlmitud teise lepinguga. Laenusaaja on kohustatud enne võlgade ümberkujundamise avalduse kohtusse esitamist astuma vajalikke samme ja ilmutama aktiivsust ning püüdma Laenuandjaga võla ümberkujundamises kohtuvälisele kokkuleppele jõuda. – isik, kes võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku võetud laenu eest. Leping loetakse lõppenuks, kui Laenusumma ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtpäevaks on Rahalised kohustused Laenuandjale täidetud. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest. Laenusaajal on võimalus pikendada Laenusumma tagastamise tähtaega, järgides Veebilehel menüüs "Pikendamine" esitatud Lepingu pikendamiseks ettenähtud tingimusi. Laenuandja kannab Laenusumma üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta. Laenu brutosumma – kõigi Laenusaaja poolt Laenusumma tagasimaksmiseks ning Laenuintressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenuleping nr.". SMS raha tingimused. Intressimäär – Laenuintressi suurus väljendatuna protsentides. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Positiivse Laenuotsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile. Laenu kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid, mida tuleb tasuda Lepingu tulenevate kohustuste rikkumisel, ülekandekulusid, tagatisega seotud kulusid ja muid seadustest sätestatud kulusid. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist.

Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamine jõustub peale vastava Pikendamistasu laekumist Laenuandja kontole. Võimalikud muudatused kooskõlastavad Pooled kas telefoni teel või elektrooniliselt ning Laenuandja arvestab vastavate muudatustega Laenuotsuse vastuvõtmisel. Laenusumma loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Maksegraafikus ettenähtud Laenusumma makse on Maksegraafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Maksegraafikus näidatud Laenuandja kontole. Kuu lõpus raha otsas? 10 levinumat põhjust, miks võetakse kiirlaen.. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenusumma väljastama. Samuti ei ole Laenusaajale teada ühtegi saabuvat asjaolu, mis võiks takistada Lepingust tulenevate kohustuste võtmist või kohest täitmist. Laenusaaja ei ole seotud ühegi kohtuvaidluse või menetlusega Eesti Vabariigis ega väljaspool Eesti Vabariiki, millel võib olla oluline mõju Laenusaaja finantsseisundile. Laenutaotluse esitamisel Veebilehe kaudu sisaldub Maksegraafik Laenutaotluses ning Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Maksegraafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtpäevadega nõus. Esmakordne klient – Laenusaaja, kes taotleb Laenusummat esimene kord. Viivise arvestamine lõpetatakse Rahaliste kohustuste tasumise päeval ning tasumata viiviselt viivist ei arvestata. Laenusaaja on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest tagajärgedest. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisega vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. See ei välista ega piira Laenuandja õigust nõuda Laenusaajalt viivist ületava kahju hüvitamist. Vajaduse korral kasutab Laenuandja asjakohaseid andmekogusid. Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja on täielikult õigus- ja teovõimeline isik ning tal on kõik õigused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Laenusaaja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu Laenusaajale kuuluva varaga. Laenuandja alustab Laenuintressi arvestamist Laenusumma Laenusaaja arvelduskontole kandmise kuupäevast. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumist täidab Laenusaaja asemel Kolmas isik. Laenuandja ei ole sundinud teda laenu võtma ning on tema soovil selgitanud Lepingu sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ja vastanud kõigile küsimustele seoses käesoleva Lepinguga. Lisaks juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust. Kõik Lepingu järgselt tasumisele kuuluvad maksed loetakse tasutuks nende laekumise hetkest Laenuandja arvelduskontole. Rahalised kohustused – Laenusumma, Laenuintress, viivis, Pikendamistasu, kahjuhüvitised, muud kulud ja võlgnevuse sissenõudmise kulud. Laenusaaja on kohustatud hüvitama täies ulatuses Laenuandjale Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahjud. Kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingu Pooleks. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenusumma ja Laenuintresside tagasimaksed ning nende tasumise tähtpäevad on toodud Lepingu lahutamatuks osaks olevas Maksegraafikus. Laenusaaja kohustub tasuma Laenuandjale Laenuintressi tagasi maksmata Laenusummalt Lepingus ja/või Maksegraafikus fikseeritud Intressimäära alusel ning toodud tingimustel. Laenutaotleja esitab Laenuandjale Laenusumma saamiseks Laenutaotluse, täites selleks kohustuslikud väljad kas Laenuandja Veebilehe kaudu vastavalt seal toodud juhistele või kirjalikult Laenuandja kontoris. Laenusaaja nimel Laenuandjale esitatud taotlused ja muud dokumendid kajastavad tõepäraselt Laenusaaja majanduslikku olukorda. kui toimuvad sündmused, mis muul viisil takistavad või teevad võimatuks Lepingu täitmise Laenusaaja poolt. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Laenusaaja on teadlik ning vajadusel konsulteerinud finantsnõustajaga laenu võtmisega kaasnevatest kohustustest, mis võivad negatiivselt mõjutada tema majanduslikku olukorda. Laenusaaja tasub kõik Lepingu järgsed summad Laenuandjale ilma mahaarvestamiste ning tasaarvestusteta. Maksetähtpäev – Maksegraafikus fikseeritud või Lepingust tulenev kuupäev, hiljemalt milliseks peab olema laekunud Laenuandja arvelduskontole Laenusaaja poolt teostatud makse. nimetatud tähtaja möödumist. Laenuandja edastab Laenusaajale Üldtingimused, Maksegraafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud postiaadressile või e-posti aadressile. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema Lepingu sõlmimise päevast. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Püsiklient – Laenusaaja, kes on saanud Laenusummat vähemalt ühe korra ning tasunud tähtaegselt ja täies ulatuses kõik Rahalised kohustused Laenuandjale. Laenusaaja maksab Laenusumma ja Laenuintressid tagasi Lepingus ja/või Maksegraafikus toodud tingimustel. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laensumma. – Laenuandja veebileht internetis aadressil www.ekspressraha.ee, kus on toodud Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond. – Laenuandja poolt Laenusaajale Lepingus fikseeritud tingimustel kindlaks tähtajaks antav maksimaalne rahasumma, mille Laenusaaja kohustub Laenuandjale koos Laenuintressidega tagastama Lepingus toodud tingimustel ja/või vastavalt Maksegraafikule. Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Laenulepingu üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning sätestavad Poolte vahelise laenutehingu põhialused, korra ja üldised tingimused. – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on sõlminud Laenuandjaga sätestatud tingimustel Lepingu. Vastasel juhul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist. Laenutaotleja – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on esitanud Laenuandjale tahteavalduse üldtingimustes sätestatud tingimustel Lepingu sõlmimiseks. Bulletgraafik – Maksegraafik, mille puhul igakuiselt tasutakse ainult Laenuintressimakseid, Laenusumma põhiosa tagastamine toimub täies ulatuses viimasel kuul koos viimase graafikujärgse Laenuintressimaksega. – rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Sooduslaenu eritingimustele. Lepingupool või -pooled – Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi. Laenusaaja vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud dokumentide õigsuse eest. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi. Tagastamise lõpptähtpäev – Maksegraafikus toodud päev, mille saabumisel peab Laenusaaja olema täies ulatuses tasunud Laenuandjale Rahalised kohustused. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamisel omandab Laenusaaja õiguse kasutada Laenusummat pikendatud tähtaja jooksul. Laenu kulukuse määr – protsentides Laenusummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenusumma eurodes, kandes Laenusumma üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist

Märkused