Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta

Sõiduki taustakontrolli tegemine Kindlasti teha VIN koodi kontroll enne selle ostmist, seda saab teha Googledades, margiesindusega konktakteerudes ja näiteks vinkood.info või mõnd sarnast portaali kasutades. Kui Maanteeametil tekib kahtlus teenuse kasutaja poolt esitatud dokumentide või andmete õigsuses, on Maanteeametil õigus edastada dokumente kontrollimiseks pädevale riigiasutusele, samuti nõuda teenuse kasutajalt õigete dokumentide või andmete esitamist. Kontrolli müüja tausta Kasutatud auto ostmine võib olla riskantne ning seetõttu tuleks kontrolli sõiduki müüja tausta.

Maanteeameti e-teenindus

. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas saab teostada ameti poolt pakutavaid avalikke teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Otsing sõiduki registreerimismärgi ja VIN-koodi järgi – otsingu tulemusena kuvatakse lisaks sõiduki kasutusajalugu. Käesolevad üldtingimused kehtivad tähtajatult. Maanteeametil on kohustus tagada Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu saadud andmete turvalisus. Maanteeameti e-teeninduse keskkonna sisu ja tarkvara on kaitstud õigusaktidega. Maanteeametil on kohustus säilitada teenuse kasutaja poolt e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumente ja andmeid vastavalt õigusaktidele.

Tehnoviited | Maanteeamet

. VIN koodi leiab sõiduki kerelt või dokumentidest. Ära riski! Kontrolli sõidukit enne selle ostmist. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Maanteeameti e-teeninduse keskkonda üksnes õigusaktidele ja headele kommetele vastavatel eesmärkidel. Lae Aruanne Lisaks põhjalikule taustakontrollile näete infot ka antud sõiduki nõuandeid hooldustetsüklite ning peamiste tüüpvigade kohta. Tüüpvigade tutvumine Google abil on võimalik leida sõidukite peamised tüüpvead. Sellise auto ost võib koheselt muutuda väga kulukaks. Kokkuleppe mittesaavutamisel nimetatud viisil lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. Kuu lõpus raha otsas? 10 levinumat põhjust, miks võetakse kiirlaen.. SÕIDUKI TAUSTAKONTROLL Kiire viis kontrollimaks sõiduki võimalike õnnetusi või läbisõidu ajalugu. VIN-koodi puudumine võib olla müüja soov midagi varjata. Teil on võimalik sooritada makse pangalingiga. Maanteeametil on õigus teha muudatusi Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas ilma sellest teenuse kasutajat teavitamata. Eraisikust müüja puhul on asi keerulisem, ning sõiduki ostmise ajal tuleks kokku leppida, kuidas hilisemaid kaebusi lahendada. Maanteeametil on õigus nõuda Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatavate dokumentide digitaalset allkirjastamist, kui see on õigusaktidega ette nähtud. Teenuse kasutaja nõustub, et Maanteeamet teeb seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks tema kohta päringu isikut tõendavate dokumentide andmekogusse foto ja allkirja kujutise saamiseks ja tervise infosüsteemi mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmete saamiseks. VIN kood võib asuda autodel erinevates kohtades. Omandage ligipääs meie teadmistele ja kogemusele ning kontrollige Teie poolt välja valitud sõiduki ajalugu. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kohustusest esitada üksnes tõeseid andmeid õigeaegselt ning õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras. Teenuse kasutaja tuvastamine toimub isikukoodi abil ID-kaardi, mobiil-ID, X-tee või Maanteeameti poolt aktsepteeritud panga isikutuvastamise teenust kasutades. Kui autokuulutuses puudub VIN kood, siis kindlasti seda küsida. Selline tegevus toob kaasa vastutuse. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas olevaid eespool nimetatud andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi anda ega mingil muul viisil kasutada ilma Maanteeameti kirjaliku nõusolekuta. Teenuse kasutaja kohustub Maanteeameti e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi. Ära riski! Soorita sõiduki VIN koodi kontroll enne selle ostmist.

Sõiduki liikluskahjude kontroll | Eesti Liikluskindlustuse.

. Õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse. Maanteeamet kohustub töötlema teenuse kasutaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega sätestatakse teisiti. Maanteeametil on õigus kuni õigete dokumentide või andmete esitamiseni peatada taotluse läbivaatamise menetlus ja keelduda taotletava registrikande tegemisest.

Tervise infosüsteemi teeb Maanteeamet päringu ka juhul, kui teenuse kasutaja on teinud päringu oma tervisetõendi andmete saamiseks. Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, tehes vajadusel järelepärimisi või muul mistahes viisil, samuti nõuda teenuse kasutajalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist. Maanteeamet ei vastuta ühegi isiku ees teenuse kasutaja poolt Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu sisestatud andmete õigsuse eest. Andmepäring Me kogume ja analüüsime teavet ainult usaldusväärsetest andmebaasidest. Siin on mõned soovitused, kuidas leida auto, mis oleks võimalikult heas korras ning millel ei oleks varjatud puuduseid. Teenuse kasutajal on õigus kasutada Maanteeameti e-teenindust kooskõlas käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Maanteeameti e-teeninduse keskkond on Maanteeameti omand ja see on kaitstud õigusaktidega. Laen 18-aastastele – täiesti võimalik. VINkood.info pakub sõiduki tasutakontrolli VIN koodi alusel Email: [email protected] Liitu Uudiskirjaga Otsing sõiduki registreerimismärgi järgi – otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki põhiandmed.. Laen 10000 eurot laenutaotlused. Laekumata töötasu viivis. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta. Käesolevate üldtingimuste alusel tekkinud vaidlused lahendavad teenuse kasutaja ja Maanteeamet läbirääkimiste teel. Kontrolli müüjalt, kas antud vead on juba parandatud ja kas selle kohta on dokumente. Teenuse kasutaja on teadlik ja kinnitab, et Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumendid omavad teenuse kasutaja või tema esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud dokumentidega võrdset õiguslikku jõudu. Tuleks kontrollida kas müüja on ettevõte või eraisik. SÕIDUKI TAUSTAKONTROLL Kiire viis kontrollimaks sõiduki võimalike õnnetusi või läbisõidu ajalugu. Tavaliselt müüakse sõidukeid enne kulukamaid hooldusi või tüüpvigade esinemisel. Ära riski! Soorita auto VIN koodi kontroll enne selle ostmist. Käesolevate üldtingimustega võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad teenuse kasutaja ja Maanteeamet käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. Teenuse kasutaja on teadlik, et Maanteeametil on õigus esitada tema kohta päringuid ja saada andmeid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ka karistusregistrist, rahvastikuregistrist ja teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest

Märkused