Tagatiseta väikelaen kuni 25000€. Tarbimislaen intressiga alates 9,9% aastas

Võrdle laene. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info.

Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Ilma tagatiseta laen. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Raha avanss. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Krediit Tallinnas. Tagatiseta väikelaen kuni 25000€. Tarbimislaen intressiga alates 9,9% aastas. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. andmed maksevõime kohta; i. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora.

. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b.. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid

Märkused