Tagatisfond kaitseb su raha

Ma kordan veel üle : komisjoni ettepanek on otsuse eelnõu täna vastu võtta. Teine muudatusettepanek on Eesti Maarahva Erakonna fraktsioonilt , on jäetud arvestamata.Tõnu Kauba , palun ! Tänan , lugupeetud juhataja !Ma palun seda ettepanekut hääletada. Tänan , kolleeg Mihkel Pärnoja !Järgmisena on sõna kolleeg Mart Laaril. Ei , kodakondsus ei ole kvalifikatsiooni näitaja.Ma oleksin võib-olla pidanud lisama juurde “ ja muud kõrgete ametikohtade täitmiseks vajalikud tingimused ” , mis iseenesest muidugi ilmselt väga suures osas tingivad ka kodakondsust. Teadusteemade sihtfinantseerimise raha kavatsetakse kulutada Teaduskompetentsi Nõukogu kulude finantseerimiseks , mida TAKS ette ei näe. Kolleeg Raivo Paavo , teine küsimus. Arupärijal rohkem küsimusi ei ole.Järgnevalt , proua minister , palun teid vastata Riigikogu liikme Eiki Nestori arupärimisele tervishoiukorralduse probleemide kohta. Autoril on võimalus kommenteerida.Kolleeg Endel Lippmaa. Tänan , Toivo Jürgenson !Järgmisena kolleeg Jaanus Betlem. Kolleeg Arvo Junti arupärimine peaministrile edastatakse seadusega ettenähtud korras. Kolleeg Aino Runge , teine küsimus. Austatud Riigikogu , sellega oleme läbi vaadanud kõik laekunud muudatusettepanekud.Ma palun juhtivkomisjonil öelda veel kord välja komisjoni otsus. muudatusettepanek , autorid on samad , juhtivkomisjoni arvamus samuti.Sergei Ivanov , palun ! Ma palun seda ettepanekut hääletada. Tundub , et Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole.Suur tänu , härra Tõeleid !Suur tänu , härra minister !Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna majanduskomisjoni liikmel Kalev Kukel. Kolleeg Tiit Käbin , teine küsimus. punktina strateegiliselt tähtsate äriühingute nimekirja Keskkonnauuringute Keskuse OÜ.Majanduskomisjon otsustas eelnõu viia pärast muudatusettepanekute läbihääletamist lõpphääletusele ja teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Kolleeg Maido Pajo , teine küsimus. detsembril ja otsustas konsensusega tuua seaduseelnõu teie ette ning panna lõpphääletusele. aastal laekub enam , jõuab majanduse stabiliseerimise reservi. Juhtivkomisjoni seisukoht. Kolleeg Rein Järlik , teine küsimus. Austatud härra esimees , lugupeetud Riigikogu liikmed !Esitan keskkonnaminister Villu Reiljanile arupärimise , mis puudutab tema nõusolekut vähendada ehituskeeluvööndi ulatust. Tänan , Krista Kilvet !Rohkem kolleegidel küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun kõnepulti kultuurikomisjoni liikme Paul-Eerik Rummo. Tänan , härra minister !Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole. Eelnõu teine lugemine katkestatakse. jaanuariks jäävat jääki.Tähtis on , et see oleks kajastatud seadusandlikult õigesti. Me alustame konkureerivat hääletamist.Enne konkureerivat hääletamist on võimalik kommenteerida oma ettepanekuid. detsembri k.a istungil , s.o. Vaheaeg on lõppenud.Tiit Tammsaar , palun ! Eesti Maarahva Erakond võtab selle ettepaneku tagasi. Kaasettekandeks on sõna majanduskomisjoni aseesimehel Rein Kasel. muudatusettepanek , autor ja juhtivkomisjoni arvamus samad.Daimar Liiv , palun ! Ma palun seda äärmiselt meeldivat ettepanekut hääletada.

PEIDUS SU SILME ALL: Caroline Louise Walker - Raamat.

. Eelnõu üleandmine Kolleegidel , kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi , palun registreeruda.Esimesena saab sõna Vabariigi Valitsuse esindaja proua Ülle Aaskivi. Kolleeg Uno Mereste , ma vabandan , küsimuse esitamise aeg on läbi. muudatusettepanekut hääletada. Aino Runge , teine küsimus. Kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Lugupeetud kolleegid , avan läbirääkimised antud päevakorrapunktis.Kolleeg Jüri Adams. Palun hääletada ja toetada valitsust. Järgnevalt annab valitsus Riigikogu menetlusse avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.Siin teeb ettekande justiitsminister Paul Varul. parandusettepaneku kohaselt on küllaltki suures ulatuses muudetud riigilõivuseadusega seonduvat.On vähendatud riigilõivu määrasid ning maksu alla minevaid toimingud. Teise eelnõu eesmärk on moodustada töörühm Riigikogu liikme eetikakoodeksi väljatöötamiseks.Niisugused sündmused ei ole esmakordsed ja me soovime , et need jääksid viimaseks.Seepärast on vaja anda niisugustele juhtumitele moraalne ja kõlbeline hinnang. muudatusettepanek , autor Jürgen Ligi , juhtivkomisjon ei ole arvestanud.Jürgen Ligi , palun ! Palun seda hääletada.See on hea ettepanek. Vootele Hansenil on käsi püsti. Y el ultimo.En la situación en igun el cualquier pais de America Latina , despues de las declaraciones similares que fue pronunciado aqui antes , este politico sera un politico muerto. detsembril , Riigikogu aseesimees. Lisaks võitleme selle nimel, et Eesti seadused seaksid esikohale meie, pensionikogujate, mitte pankade ja kindlustusseltside huvid. Aitäh , lugupeetud juhataja !Lugupeetud kaasettekandja !Sa oled tuntud aruka mehena , ütle mulle ette , kas on sobilik selle otsuse poolt hääletada või mitte. Ma tahaks kommenteerida niipalju , et minu meelest Erametsaliit vajab tunduvalt rohkem riiklikku toetust kui antud juhul katteallikas. Jah , need kordajad ei ole päris samad.Kõigis nendes punktides võib kordaja natuke erineda.See on lihtsalt selleks , et summa oleks ilus ümmargune , aga ta ei lähe ka oluliselt sellest eemale. Kolleegide Vootele Hanseni ja Liia Hänni arupärimine keskkonnaministrile edastatakse seadusega ettenähtud korras.Kolleeg Indrek Kannik. Lõpetuseks kordan , et väide , nagu oleks viimasel ajal viljeldud kütusepoliitika meile peale surunud Euroopa Liit , ei pea paika.Ilmselt keegi ei üritagi enam selle väite najal õigustada senist läbi mõtlemata kütusepoliitikat. Suur tänu !Kolleeg Olav Anton. Tänan , härra minister !Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna õiguskomisjoni liikmel kolleeg Priit Aimlal. Juriidiliselt ei ole vaja. Esitatud muudatusettepanekute arv on küllaltki suur.Minister kommenteeris peaaegu kõiki.Aga kuna eelnõu kutsus saalis esile küsimusi , siis lubage mul mõned asjad veel üle käia. töönädalani.Kolleeg Aavo Mölder järgmisena. Tänan , sellega on Liia Hänni arupärimine saanud vastuse.Järgnevalt , härra minister , palun teid vastata Riigikogu liikme Toivo Jürgensoni arupärimisele koolivaheaegade kestuse kohta. Suur tänu , kolleeg Kalev Kukk !Tundub , et kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Autoripoolseks kaasettekandeks palun kõnepulti härra Andres Suti , et täiendada vastuseid proua Valve Kirsipuu küsimusele ja härra Jaanus Männiku küsimusele. Head kolleegid !Mul on arupärimine majandusminister Jaak Leimannile.Meie fraktsiooni poole on pöördunud rohkesti pensionäre ja suurte perede esindajaid , kellele teevad muret vee ja kanalisatsiooni hinna tempokas tõus. ettepanekus on peale õppekulutuste eraldi ka investeeringud.Investeeringute summa on see vahe , aritmeetiliselt klapib , ma ise liitsin seda käsitsi. Palun kõnepulti rahandusministri. Tänan , härra minister !Kahtlemata saab härra Kalam sõna , kui vajadus tekib.Riigikogu liikmetel on küsimusi.Kolleeg Aino Runge. Viimasena annab Vabariigi Valitsus Riigikogu menetlusse tuletõrje- ja päästeseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu.Siin teeb ettekande siseminister Robert Lepikson. Tagatisfond kaitseb su raha. Kolleeg Paul-Eerik Rummo , teine küsimus. Kolleegidel on küsimusi.Ignar Fjuk , teine küsimus. Suur tänu , Olev Raju !Näib , et küsimusi rohkem ei ole. Ando Leps , teine küsimus. Kuna ma sain aru , et tegemist oli repliigiga , siis ei pea ma varem öeldut kordama. Suur tänu , härra minister !Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna põhiseaduskomisjoni aseesimehel Jaan Pööril. Suur tänu !Kolleeg Aino Runge.

Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun täiskogu kõnepulti rahanduskomisjoni esimehe Olev Raju. Mina hääletan selle otsuse poolt. aastal eesti lastele räägitaks alkoholi , narkootikumide kahjulikkusest. Kolleeg Feliks Undusk , teine küsimus. Eesti pankade pensionifondid paistavad maailmas silma kõrgete valitsemistasude ja kehvade tulemustega. muudatusettepanek , autor Vambo Kaal , juhtivkomisjon on jätnud arvestamata.Vambo Kaal , palun ! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada.Ma arvan , et selline väga oluline asi nagu Metsakapital võiks tõesti laste huvialakoole toetada sisuliselt. jaanuarist aga peaks riigivaraseaduse järgi kogu tulu hakkama laekuma riigieelarvesse. muudatusettepanek , mida ei ole arvestatud.Kolleeg Kalev Kukk. Igavesti huvitav ettepanek. Siiski on veel küsimusi.Kolleeg Liia Hänni. muudatusettepaneku ja kõik järgnevad minu nimel esitatud muudatusettepanekud , mida ei ole arvestatud. muudatusettepaneku hääletamist. Suur tänu , härra minister !Rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna majanduskomisjoni aseesimehel Rein Kasel. Kirjalik küsimus.“ Milles seisneb ambulatoorsete mõjutusvahendite pakett , millele viidatakse seletuskirja eelviimases lõigus.Eelnõus ei osanud ma leida midagi , mida võiks nõnda nimetada. muudatusettepanek võiks leida koha kriminaalkoodeksi muutmise seaduse eelnõus. Üleantud eelnõu juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon.Kolleeg Jürgen Ligi. detsembril , s.o täna , panna otsuse eelnõu lõpphääletusele. Kolleeg Lauri Vahtre , teine küsimus. Tiit Tammsaar , palun ! Ma palun kaks minutit vaheaega. Kolleeg Sergei Ivanov , ma palun korraks siia.Äsja üleantud eelnõu juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon.Kolleeg Vambo Kaal. Tundub , et mõlemal on õigus.Kolleeg Kalev Kukk. aasta konventsiooniga ja see konventsioon ei ole veel jõustunud. Ma praegu ei mõtle , vaid olen andnud korralduse selle lepinguga tegelda ja informeerin teid , kui vastav analüüs on teostatud. Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole.Ma tänan , kolleeg Olev Raju !Daimar Liiv.

Tuleva - Tahaksid koguda koos meiega, aga kahtled, kas.

. Kolleeg Siiri Oviir , teine küsimus. detsembril asutasite , mis on tubli samm , kui ainult riigi kuidagi püsti ja püsima saaks , mida kaitsta.Näe , Venemaa lubas loodepiiril relvastust vähendada , meil ka Jõelähtmes vähendati.Nii et küll ta edeneb , küll ta läheb. Tundub , et kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Suur tänu , kolleeg Tiit Käbin !Ettekandeks on sõna õiguskomisjoni esimehel kolleeg Daimar Liivil. Kolmas muudatusettepanek on Eesti Maarahva Erakonna fraktsioonilt , on jäetud arvestamata.Tõnu Kauba , palun ! Ma palun seda hääletada. muudatusettepanek , autor Mõõdukate fraktsioon , juhtivkomisjon on jätnud arvestamata.Eiki Nestor , palun ! Aitäh , härra esimees !Palun seda ettepanekut hääletada ja ühtlasi teen kolleeg Mati Meosele ettepaneku , et ta võtaks kolm minutit vaheaega. Koonderakonna fraktsioon palub enne lõpphääletust kolm minutit vaheaega. muudatusettepanekus.Seal on kirjas , et peadirektori ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss mitte varem kui kaks kuud enne peadirektori ametiaja lõppu ja mitte hiljem kui kaks kuud pärast tema töölepingu lõppemist muudel asjaoludel. Ka see seaduseelnõu kuulub õiguskomisjoni kompetentsi. muudatusettepanek on sotsiaalkomisjonilt.Juhtivkomisjon on jätnud arvestamata.Siim Kallas , palun ! Härra esimees , ma palun seda ettepanekut hääletada. Kolleeg Enn Tarto arupärimine härra õiguskantslerile edastatakse seadusega kooskõlas.Järgmisena kolleeg Ülo Peets. Coop väikelaen. Arupärija kolmas , viimane küsimus. Tänan , proua minister !Arupärijal Anti Liivil on küsimusi. detsembrist järgmise aasta lõpul.Ja see on ka midagi , see on teatud märk selle kohta , et küll teatud hilinemisega , aga selleski vallas on hakanud kriitika pärale jõudma.Minu poolt kõik. Kolleeg Jürgen Ligi , teine küsimus. Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole.Suur tänu , härra minister !Valitsus loobub kaasettekandest.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna õiguskomisjoni liikmel kolleeg Siiri Oviiril. Daimar Liiv , teine küsimus. Lugupeetud kolleegid , juhtivkomisjon teeb ettepaneku seadus täna vastu võtta.Asume lõpphääletuse juurde. Minu poole pöördus majanduskomisjoni esimees , et majanduskomisjon tuleks momendiks kokku. päevakorrapunkti arutelu lõppemist. Komisjoni arusaamist mööda ja komisjoni käsutuses oleva informatsiooni järgi on selline sõnastus mitte redaktsiooniliselt , vaid sisuliselt vastuolus avaliku teenistuse seadusega. Palun kõnepulti kaasettekandja. Ta põhjendab oma valikut nii: “Mina arvan, et üle kümne aasta pikkuse ajahorisondiga investeerides on parim valik indeksifond, kus on ülekaalus aktsiad. muudatusettepaneku kohta tehtud komisjoni otsust. Sellega on teine arupärimine saanud vastuse.Proua minister , kolmandaks palun teid vastata Riigikogu liikme Mart Nuti arupärimisele Illukale varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse rajamise kohta. muudatusettepanekut tagasi võtta. jaanuaril tekitame järsu ülemineku , siis oleks normaalne majandamine rikutud.Põhimõtet , mille te välja ütlesite , ma jagan.Aga ma ei ole nõus ühest majanduslikust situatsioonist teise järsu üleminekuga. Kui ma nii hoogu läksin , siis ma tunnistan , et nii see on küll jah. Sellega on Paul-Eerik Rummo arupärimine saanud vastuse.Järgnevalt , härra peaminister , palun teid vastata Riigikogu liikmete Viktor Niitsoo , Ülo Peetsi , Jüri Adamsi , Valve Raudnaski ja Eldur Parderi arupärimisele Petseri luteri usu surnuaia kohta. Tänan , härra minister !Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun kõnepulti õiguskomisjoni esimehe Daimar Liivi

Märkused