Väige laen

Siis oli, siis oli vennikäne, Siis oli elu meie maalla, Kui oli Katrina kuningas. Jõesuun joodap obesta, pag. Neidise südä sulakse Peiu kulla kuue pääle, Hobejase helmä pääle Sie minu mehine miesi, Sie minu kanane kaasa. Tuul tal viigu teine toogu Tuul tal viigu tervisida Vesi armusid ajagu. Laulik tulled tüttäristä, Pillipuhuja poigijesta. Sa laulad, sa laulad uekane, Sa laulad siinnä, ma laulan siellä, Meil on varviged vahella, Kenäd kuused keske'ellä. Hans kerjab kepikene käes ja kõnnib muide uste ees, Ta sai kui vaene sulane. Säinad suured seljad paksud Purikil pugalad külled, Ahven alli laiguline. Sest on mul hale miel, Et mu pruut käüb palja päägä, Leikäb moisa väljä pääl, Olevihk oli ola pääl, Kauravihk oli kaula pääl, Rugiside seljä pääl. Igäv on minul isätä, Igäv on minul emätä, Päiv on pikke louneeta. Küla mull' ütel kuku küla latse, Oh mis kuku kurja lindu, Oh mis laala alva latse! Mul jäi kodu sule sulg, Lavva pääle laaluleht. Sõsar ella linnukene, Tule välja tunne velle. Tädipojad täied mehed Küipojad kui need küined Naopojad kui need nastud. Siis minä sünniks suurde sekkä, Mahuks rigäste majasse Korgi korva istumaie, Valge vastu vaatamaie, Sirge vastu seisümaie. Võenu mu vette visata Sääl oles älves ällitänu Sääl oles kallas kiigutanu Purik oles mulle porsti tennu Säenas mulle särgi tennu Ahun oles tennu ammekese Lattik laia vöö kudanu. Mul jäi kodu musta ruuna, Saba ots jäi rookimata, See mina annan aukujale, Aukujale, paukujale Kirju koera kiskujale, Musta koera murdijale. Hirmu heitja elasse, Armu andja hauda lännü: Jummal sunnis surma kätte, Näe näl´la koolu kätte, Kes võt´t varra mu vanema, Enneaegu emakese. Saie poisis kasunusse, Sis sai kuulda kunigili Sis sai teeda tessatnikil. Läksin minä korgile kosie. Muud ei tea ma Teile teadusteda kui seda, et Teie enesele üte kaastöömehe juure saate kui Teie temale kirja saadate ja teda selleks uvitate; Ma olen temale juba ütelnud aga see näis viljata olevat! See om Teie "ristipoeg" Jakob Daniel Klaosson Läänistest. Raiu varviged vahelta, Kenäd kuused keskeeltä. Meil tul´l võõra Võnnusta, Taade õimu Tarvastusta. Minä polvega porutin, Sääremarjada säristin, Kinge korjada koristin. Isäl on olut punane, Vennäl linnäksed lihäväd Emäl mallaksed magusad. Ma näie kambrest tulevat Kats silku leiva tüki pääl. Lääme patu ostemaie, "Armas ämm, anna pata, Meile kiiski kiitä, Ahunide avvutada. Sa laulad, sa laulad uekane, Sa laulad siinnä, ma laulan siellä, Meil on varviged vahella, Kenäd kuused keskeellä. See om päris Eestivara; Nagu Teie esi ka aru saate. Saks läits sanna Pistse pää pauna Savist saije sööti Kivist kella lüödi. Oodi pühi tulevata Kallist aiga kalduvata Ek saas orsti uule pääle Kesvävettä keele pääle. Läbi lae lassi kaara Läbi pilu pisti aena, Läbi usse anni roka. Emakene memmekene, Võta müvva tüterida, Kaubelda kodukanuda. Tõied naese Narvamaalta Punapõlle Poolamaalta Säält sa viad naista noorta Kui seda suurta surnut obest Ja ka ramma lehma raibet, Mes saab argil jo ajada Tulitukil jo toeta pag. Tuoga mu sinised langad, Tuoga mu punased langad, Tuoga sieltä kammarista. Kos ma kuulen naaretava, Naaretava laidetava: Sääl ma kõnnin kõrgeesta, Oijan pää püstinesta, Ola nukat õigenesta. - Johtusin ma joomapaika Satusin ma saamapaika Ära jõi ma äti härja Ära jõi ma nänni lehma Ära jõi hää hobesa Ära jõi ma kalli karja Linna jõi naise liniku pag. Laalu laalin minne'enna, Teile laalu tullenna. Väige laen. Pisäräs on piene purje, Siel siess hani madala, Hanel on saba sinine, Sava päällä saksa sängi, Siel siess kuningatüdär, Sie kuob vüödä luogelista, Luogelista, puogelista, Viru viieristilistä, Harju kuuehargilista. Hämm oli usin uskumaie, Notras mieltä noudemaie. Puu küll, puu küll, ellad vennad, Puu küll täisa putukaida, Oksad täisa oravaida, Latvad laululindusida.

Sinu laen; Vivus pikendamine -

. Põimu a'al piäb oidma, et keegi eest mööda ei lää sis nakab sälg valutama. Siis on äälta ärja vastu Kurku kurele kisenda Suuda susile huluda. Nüüd pani palgi purdees, Noore kõju kõnnikis, Perra kaes peju ema, Perra kaasa kasvataja: Konas ta uhmer alunes, Taru paku tasanes; Kas panda palgi ette, Vai heida hiire ette. Lindude laul, mis vanarahvas sõnadega nii mõistab: Siidi kerä, niidi kerä pag. Küla mull ütel kuku küla latse, Oh mis kuku kurja lindu, Oh mis laala alva latse! Mull jäi kodu sule sulg, Lavva pääle laalu leht. Ära vässu valla väitse, Lõppi küla lõigiravva Habemeeid aje'en Lõvvakoomid koobitsen. Tulep karjus lüüp lõnga, Tulep tõine, lüüp tõise: Sis saava kanga koetu Ja lõveti jo lõksutedu, Palapoole paugutedu. Tõuse üles taadikene, Tõuse üles memmekene. Ku tütärlast edimänekõrd vihutas, sыs lauldas: Vihu Viitka Tanilalõ Ravvanurmõ Jakobilõ Oosikas paasikas Poissa meelest punatsõs Meeste meelest mesitses. Tul´l tul´l tul´l pill, Kukel-kanal kul´lpil´l, Surnu lamba nahka pil´l, Meie lakan tantsutral´l Käo Ann ja Krällo Krõõt, Kiltri Mikk ja Mamma Mari, Kälsa Kai ja Prauda Jüri. Nüüd mei languksi laumme, Tuttavaks mei tulemme. Hakka kinni neidisesse, Kui süsi siä lihässe, Karu kuera kierämisse. Tere, tere Teile, Tule homme meile: Meil on homme roositantsi, Siku seljas sõidetakse, Naarist putru keedetakse, Kivist kella löödetakse, Savist saia söödetakse. Saadin mina, saadin mina Poisi, kaera lõikma, Poiss ei lõikand kaera, Ega tulnd koodu ka. Tõie küläst kümme miesta, Kümme miesta, kümme hobust, Kümme hobust, kümme köista; Pandzin kassil köie kaela: Tõmba nüüt, mu ruunakene, Tõmba nüüt, ma tõuka takast. Küdin sauna küömenellä, Aun vihäd vierdeelle. - Kuo mindä uodetie, Verävälle vaadetie. Lähme Riiga rikumaie Talinat taandamaie. Ärä saa saukane! Egä kasta karjatsida, Egä liüdä linnüpoigi, Lahutele lamburisi.

Lääme, lääme linna, et vodi ruudu; Mis sinna linna purimeri mängu. Etsisin minä uttermetsäd, Tallasin minä tattermetsäd, Risti-rästi Riiä linnä, Poigidi Poruva linnä, Läbi Suomemaa rajada. Saie poisis kasunusse, Siss sai kuulda kunigili Siss sai teeda tessatnikil. Võti hoielda hobusta, Ravitseda ratsukesta; Punne sööta, punne joota, Punne sööta puhtailla; Vaka enne valgivalla, Külimitu koidingele. Bondora laenud kõige odavam väikelaen. Minu peigu Peipsiessa Minu kaasa kaugeella, Viisi vetta me vahela. Jäi mina maha marja suuru Kivi pääle kiisa pik´u Läve pääle läädsä laiu Söödile sõmera suuru Jäi maha onudel oida Jäi maha tädidel täädä pag. Ei mina tohi tunnistagi Ega pääse päevastagi. Kena om küll pille kuulda, Neide perra mõne uule Laulva üsna ilusast. Mul on vennad kui need virved Onupojad kui need osjad. Jaak hoitnu koti kinni ja neitsi valanu kulla kotti, esi ütelnu: "Kui sina väl'l'ä läät, siis äsa sa ust kinni tõmmaku, aga piä ka meelen, et sa midägi ei putu. Sõs saavat edespidi ka tüü laabuma. Kui lähed neidise kuoje, pag. Ma kasvin isä koduna, Kasvin kui muna murulla, Kasvin kui hani arulla, Pilliruog pinüdä müöde, Angervaaksa aida müöde, Lülü vasta vahterada. Vanahants tei Turgi trummi Sõrmiga sääl lavva pääl. Kortsi pike pingi päältä, Kortsi laia laua päältä Juo sinu ode surie! Ue hauda kaivatanne, Süldä ühiksä sügävä, Viru küünär kümmeneksi. Eest sind maha eidetasse, Tagast maha tapetasse. Ma oodan isält oluta, Vahin vennält linnäksidä, Uodan emä mallaksida. Sõjas sääl pole naine armas, Naine armas, kaasa kallis, Muud kui aljas mõõk om armas. Pane pangit pimedasse, Pane pengit valgeie, Et ta istup ingamaie, Pisut ajas puhkamaie." - Üüpa Üüe, karga Kaie, Vaperta vana Mareta. Ära peti pilli hääle Saksa meeste sarve hääle Kuuramaa koerte pasuna. Mesi leib oled mennessäni, Saia kakk oled saajessani. Küläkassi, kiilusil´mä, Kiilusil´mä, nõelahanna, Seivä käki kellerista, Verivorsti kammerista. Emakene memmekene, Tule armu andemaie! Ema kuulis kostis vasta: "Tütarlatset linnukeset, Jummal teile andku armu Päiva te pää' siligu.. - Ei mu oma siin ei ole Kaasakene siin ei kasva. Koti rõivas viisud jalahn Kõigist tõistõst rahvast alamb. Muu naise mud´u kuseve Minu vana küngäs kükäkille Kükäkille, külläkille, Nel´läkäpä tölläkille. Sõida, sõida, sõnnikene, Vala, vala, varzakene! Paremb om kodu minnä; Emä kobzu kotikun, Emä sabzu sadulan. Säält sai jälki jänessekene, Ennemuistne eläjäkene. Olgu terveks siegi eite! Olgu terveks siegi taati! Kes kävi pulmissa monessa, Soitis saajussa saassa, Pidäs mindä poueessa, Kandis mindä kainelasse. Tua taha Tuoma lammas, Mää taha Mäkjä lammas. Naksi mul süda värisema, Pessi purus püksipööra, Kakke purus kampsoninööra. Ruubel maksab ruuna lakka, Tuhat maksab neiu tukka, Sada maksab neiu salka Viiskümmend neiu kübarda Tuhat panen tuka pääle, Sada neiu salga pääle, Viiskümmend neiu kübarda pääle. Väige laen. Millä'n minä isäle, Millä'n minä emäle, Milläl vieren vendädele, Milläl uenudan uele. Linnä'p läks minu linnükäne, Alevisse mu armukane, Saiakangi kaunikane, Puodije punane palge. Mina kuulsin, kostsin vasta: "Undit püias püssidella, Karut loodila loobisi, Kalat võrguna võetassi. Neitsikene noorekene Vea vetta veiste juua Kõige küla karja juua; Anna mu hobusele juua! Jaanikene poisikene Kus ta tantsitas hobusta: Senna tantsitas tänava Kus ta mängitas hobusta, Senna mäe mängitelles Kus ta keeritas hobusta Senna keeritas kiriku. Näita nissa narri lehma Lase poiga laska lehmä Sõõru sõõru sõke lehma Hanna piima pimme lehma Oodi pühi tulevata Kallist aiga kalduvata Ek saas orsti uule pääle Kesvä vettä keele pääle. Mes on väljä, rugi väljä, Sie on väljä, mieste väljä; Mes on väljä, ohra väljä, Sie on väljä, naiste väljä; Mes on väljä, nisüje väljä, Sie on nuorde neitsikäste. Sie minu viletsä viisi, pag. Mina neiduda paluma: Ärgä kartage mu kasugad, Kohkuge minu uuta kuube. Tamm kasv pikke, tamm kasv paksu, Otsast otsani jämejä, Etsisin tamme raijujada: Vend tuli tamme raiumaie. Sis um pallõmine kantslihn: Läsäl provval andit antkõ! Esi neil um mõisa käehn, Raha tulõb ega päiv! Toitkõ esi umma provva Ega mi ka kõikõ jovva! Kiriksandist mõisnik julge Sandilaul um täl ka selge Egä pühäl saate kuulda Miä täll- vaia jäll' um anda. Siin om osja otsijida, Karjavitsa katsujida. Mina kodu iketenna, Iketenna leinatenna. Mene muisse karjamaisse, Murra sieltä mullikaida, Väänä sieltä värssisidä, Kisu kirju kitsesidä, Lau lauki lambasida. Pojake nooruke Ära sina aja ette sõja, Ära sina tandsi taade sõja. + + Tule mulle, annan süüa, Keedan sulle kinga leenta, Vinnutatud viisu leenta Panen ahju apnemaie, Kerissele kerkimaie. Ämm oli usin uskumaie, Notras mieltä noudemaie. Neiu viias viinadella, Neiu saias saiadella - Õllekannila kannetas. Magasi mina magasi Näi mina unda maateenna Meri üles künnetie Kala meri kaevatie Mes sinna merde tettänessi Lina merde tättänessi Lina kasvi kui kanepi Kukar otsan kui see kulda pag. Vanarahvas kõnõlas, et vanast ol´l sulasõl iks mitmest paremb elu ku perremehel; sest perremehel ol´l iks inämb vastutamist ku sulasel nink nim. Ai sie heinämaa ilusa, Ai sie kaared kaunikased. Sõsar tulli välja tundis velle: Kirivista kinnastesta Aetusta amme'esta. järv mitte kaugõl; arvada versta kats ehk kygõ rohkõmb kolm. Varast minu tille täku; Tille täku teo ruuna, Kõvemba kui kõrvi ruuna, Paremba kui paadi ruuna. Poissi ära koolenessa pag. Saadin mina, saadsin mina, Tulda keppi põletama, pag. Kui tuleb siie pruudi pouda, Pruudi pouda, neiu nälgä, Tüdärlaste tühjä aiga, Tulevad poissid meid paluma, Kübärätä kummardama: Tulga maale, neitsikäsed, Tulga maale ja Virusse. Hobu kougussa konutis, Halli aiateibä'ässä. Ilus miis ihu silija, Valge miis verevalaja. Siin on vallad vastastiku Mõisenad mõlemid pidi. Mul om salven saiajahu, Keldren kala-anomad. Kõrra lüüp, - kats kahitsep: Võinu olla ta löömata. Kuni teil kasvab kirjü karja, Ja touseb tomu vasigas, Süöb sie muru mulla päältä, Aruheinä haua päältä, Nokkelad süäme päältä, Silmilta sinililled, Kulmulda kulu punase. Ei ole ulgast laulijada, Sõna kolme kostijada. Oh minu juustu ilusadi, Va'alatva valge'eda, Jäi kodu kuletama, Esa vatja valetama, pag. Oh ämmä, minu omane! Ei voi toussa, ei erätä! Vielä'p minu vuode on veressä, Küli all on küünär verdä, Vaaks on verdä vaiba alla, Ämm läks karja saatemaie, Saatis karja kauge'elle. Nurm ja niit om mõisa=oma See mann orja omma nemä. Tõie kala, seie kala, Mehele ma luu lugesi, Aviluu ma arvanesi, Kiisaluu ma kirjutelli. Perudella, perudella, Jo toi toi, jo taitai. Sii vana tidruk raipeluu Istub ahju otsa pääl Mõistab kohut koogule Õigust ahjuotsale.

Paris Saint-Germain - Lehekülg 112 -

. Kuidas võtta kiirlaenu. Vali parim 2000 euro väärtuses kiirlaen 12 kuuks. Kaugelt mu kodu näisse Tareharja hal´lentave Kodust mul tõuseb kullasuitsu Tareharjast hal´last suitsu. Säinad suured seljad paksud Purikil pugalad külled, Ahven allilaiguline. Ruutslast kitt rahva suu viil täämbädseni pääväni perrä nink kynõlõs Rootsi validsusest hüä meelega. Võti nukast nuiakese, Tõi ma väljast tõlvakese. Võnnu kinni võtemaie Põltsamaa põletamaie. Tullu lullu luskul kirves Kirvel kirju vareke Oh hime viidel vigurid Et tõmbat tsuitsul tsigarid Olli mul kolm velle, Üte saadi marjamäele, Tõise saadi karjamaale, Kolmandama kalale - Tulli kodu marjamäelt, Tulli kodu karjamaalt. Mul kasuk kala nahasta Särki sär´jä soomusista Mul saabas mass´ sada taluda Kübär või kümme külädä. Kui saavad saanid soitemaie, Rietallad tantsimaie, Kedäräd kelisemäie. Alati na teivä sõda Rahval olli nälg ja häda. Ei minä tahu tallipoissi, Miel ei metle moisa poissi, Südä ei kutsu kutsarida. Vanapoiss kui puuriit Istus raa ossa pääl Käänt iks kühko külmä poolõ Kõttu kur´ä ilma poolõ Tubakud! Tubakud! Oma memm on memmekene Oma taat on taadikene Kuuleb ta mu tulemaie, Välja otsas kõndimaie. Pisäräs on piene purje, Siel siess hani madala, Hanel on saba sinine, Sava päällä saksa sängi, Siel siess kuninga tüdär, Sie kuob vüödä luogelista, Luogelista, puogelista, Viru viie ristilistä, Harju kuue hargilista. Oi imetä, voi imetä! Kudas piän minä elämä. Ära sööb ta söögitagi Ära joob ta joogitagi." Lõikab leiba siis lõriseb Lõikab tükid, kirja paneb. Ma lähen kuo kurja pääle, Valjude verävä pääle, Tige tiedeje rajule. Joodik tuleb jorutenna: Tanumin ta tatsutelli Väräjin ta vääni päädä Tulli kui korat koduje: Tuba turki, kammer kärki, Tuba turki tule valul Kammer kärki kämmelilla Kõik nee tua leivä tulda, Sädemida sängilavva Võt´t ta kaegast kaeda Võt´t jo pessä piitsulla. Laenuga kingitused. Pane linnasset liguma, Kaarat katsite jõge'e. Kuri ei anna kuuekasta, Paha mies palagukasta, Vali ei vaibaserväkästä. Vend eli karjas, vend eli marjas Ei tuld kolmas laiva päältä. Raiu päitsest pärnametsa Keskelt keeru künnapuida Jalutsist jalakajägarad

Märkused